Ridder Letselschade - Nieuws Ridder Letselschade Nieuws https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws Sun, 17 Dec 2017 21:38:59 GMT iMod Pleidooi voor Smartengeld databank <p>Smartengeld is de vergoeding van immateriële schade. Dat is schade die kan bestaan uit gederfde levensvreugde door beschadiging van lichaam en/of geest, door pijn en verdriet, door noodgedwongen baanverlies, geen hobby’s meer kunnen beoefenen, etc. veroorzaakt door een aansprakelijke derde.  Smartengeld is een schadepost die in letselschadedossiers vrijwel altijd aan de orde komt. Ik merk dat smartengeld ook een bekende schadepost is, want mensen vragen vaak  uit zichzelf al of zij recht hebben op vergoeding daarvan.</p> <h2>Smartengeld vaststellen</h2> <p>Een nadeel van deze schadepost is, dat je die niet kunt berekenen. Er zijn in het verleden pogingen gedaan om formules te bedenken, maar tot invoering daarvan is het niet gekomen. Hoe bepalen wij dan wat de impact is van letsel in iemands leven en wat dat moet kosten? Mag ik het zo zeggen: wij doen maar wat . . . . Wij kijken naar vergelijkbare gevallen, putten uit onze ervaring, halen die zaken uit het dossier die belangrijk zijn voor de bepaling van de hoogte van het smartengeld, maar aan het eind van de rit komt het neer op koehandel: om € 7.500,00 aan smartengeld over te houden in de onderhandelingen, moet je ongeveer € 12.500,00 claimen. Leg dat je cliënt maar eens uit! Niet echt chique, maar beter is er niet.</p> <h2>Smartengeldgids</h2> <p>Of toch wel? Kunnen wij de Smartengeldgids, uitgegeven door de ANWB, als een beter alternatief beschouwen? In die gids zijn vele honderden uitspraken van rechters opgenomen die een smartengeldvergoeding hebben toegekend. Alle uitspraken zijn gerubriceerd naar aard van het letsel en aard van het voorval (misdrijf, ongeval, medische fout, etc.). Mooi is dat bij de uitspraken de overwegingen van de rechters zijn opgenomen, hetgeen zeker bij baanbrekende uitspraken lezenswaardig is.</p> <h4>Rechterlijke uitspraken</h4> <p>Echter, de Smartengeldgids is incompleet en dat is jammer. Immers, in de gids zijn alleen uitspraken opgenomen van rechters, terwijl naar schatting 95% van alle letselschadezaken nooit bij een rechter komt en in der minne wordt geregeld. Dat betekent dat in 95% van alle dossiers waarin na overleg en onderhandeling tussen slachtoffer, eventueel zijn belangenbehartiger en de verzekeraar, een smartengeldvergoeding is afgesproken, die afspraak onbekend blijft buiten het dossier. Een ongekend potentieel dat zou moeten kunnen worden aangeboord om een nog fijnmaziger palet aan uitspraken te krijgen, blijft zo verborgen. Jammer!</p> <p>Nu komt het bovendien voor dat je het met uitspraken moet doen uit de vorige eeuw, die dan weliswaar zijn geïndexeerd naar 2017 wat betreft geldontwaarding, maar die niet meeliften op de discussie van de laatste jaren over de te lage vergoedingen in dit land in vergelijking met de ons omringende landen. Nou zullen rechters wellicht ook hogere vergoedingen gaan toekennen  met een verwijzing naar gewijzigde wetenschappelijke inzichten, maar toch mis je een heel groot deel van de minnelijke discussies tussen partijen en daarmee een schat aan informatie.</p> <h4>Databank</h4> <p>Ik pleit er dus voor een databank op te zetten die het mogelijk maakt smartengeldbedragen in te voeren die de uitkomst zijn van een minnelijke/pragmatische discussie, met alle relevante bijzonderheden, waarbij geldt dat een invoer pas compleet is als de beide partijen die bij de discussie betrokken waren, het bedrag en de toelichting hebben gefiatteerd. Is daar geen format voor te bedenken? Wie zou dat dan moeten doen? Is hier een rol weggelegd voor de ANWB, voor De Letselschaderaad?</p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/pleidooi-voor-smartengeld-databank https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/pleidooi-voor-smartengeld-databank Wed, 11 Oct 2017 12:13:20 +0000 Verzekeraars hebben de sleutel in handen voor betere regeling van letselschade! <p>Onlangs viel bij Ridder Letselschade weer de uitnodiging op de virtuele mat voor de tweejaarlijkse audit in het kader van de inschrijving in het Register Letselschade van de Letselschaderaad. Voorheen ging dit initiatief uit van de Stichting Keurmerk Letselschade, maar die is opgegaan in het Register Letselschade. Op zich een goede ontwikkeling, bundeling van krachten tot één overkoepelend register, daar zal de duidelijkheid in letselschadeland wel bij varen (hoop ik).</p> <h2>Beunhazen in de letselschadebranche</h2> <p>Ridder Letselschade is al sinds de invoering van het keurmerk betrokken bij de ontwikkelingen en heeft meegewerkt aan de pilot namens de belangenbehartigers. Wij ontvingen het keurmerk dan ook al in 2008, volgend jaar zijn we 10 jaar keurmerkhouder/ingeschrevene in het register. Een feestje waard? Nee, eigenlijk niet, want ik ben kritisch op de ontwikkelingen en signaleer een tendens die mij langzaam afdrijft van het circus van self assessments, audits en inschrijvingen. Waarom? Omdat ik tot mijn spijt moet vaststellen dat er in die bijna 10 jaar weinig tot niets is en wordt gedaan aan de zogenaamde beunhazen in letselschadeland. Dat zijn personen die volgens de Letselschaderaad (Projectgroep Integrale Aanpak Kwalijke Praktijken) als volgt kunnen worden omschreven:</p> <ul> <li>beunhazerij[activiteiten letselschadebehandelaar werkzaam zonder relevante kennis, ervaring noch opleiding en zonder (ambitie tot) aansluiting bij koepelorganisatie]</li> </ul> <h3> Werkwijze Ridder Letselschade is door keurmerk niet veranderd</h3> <p>De invoering van het keurmerk heeft voor Ridder Letselschade niet een wezenlijk andere werkwijze betekend. Wij declareerden al niet dubbel, hadden een prima aansprakelijkheidsverzekering, waren bezig met opleidingen en stuurden onze cliënten al een overzicht van alle declaraties aan het einde van de rit. Slechts op de randvoorwaarden is bijgestuurd, waarbij u moet denken aan het vastleggen van beleid en het invoeren van protocollen.</p> <h2>Geen voorkeursbehandeling voor ingeschrevenen in het Register Letselschade</h2> <p>Noem het naïef, maar ik had gedacht dat verzekeraars ons anders zouden gaan bejegenen na het verkrijgen van het goedkeurende stempel. Helaas, ik merk nog steeds geen enkel verschil in de houding van verzekeraars tussen de situatie voor en na invoering van het keurmerk. Ik zie aan de andere kant in de dossiers die wij van beunhazen overnemen, ook geen aanknopingspunten dat zij anders worden behandeld door verzekeraars.  Zou dat niet op z’n plaats zijn? Ik denk het wel. Ik denk namelijk dat verzekeraars daarmee de sleutel tot een verbetering van het regelingsklimaat en de kwaliteit in de letselschadebranche in handen hebben. Hoe dan? Door bijvoorbeeld nu eens echt in alle brochures die men aan de betrokkene stuurt, uit te leggen dat er een register is en dat wordt geadviseerd alleen met een ingeschreven kantoor in zee te gaan. Door een dergelijke brief alleen te sturen naar slachtoffers zonder belangenbehartiger of cliënten van een niet-ingeschreven kantoor. Door erop te vertrouwen dat het gecertificeerde kantoor alle vereiste stappen zet die nodig zijn, zoals het informeren van de cliënt over de declaraties die zijn ingediend. Ja, daar zijn ze dan toch, de declaraties, de BGK, het slijk der aarde, de vuller der vullers van de letselschadeboekenkasten  en de nagel aan de doodskist van verzekeraars.</p> <h3>Hoe zit het dan met de kosten buiten rechte?</h3> <p>Mogen verzekeraars weigeren de gedeclareerde kosten van een beunhaas te vergoeden? Nee, ook die declaraties moeten langs de meetlat van de dubbele redelijkheidstoets worden gelegd, het Burgerlijk Wetboek is daarbij immers de maatstaf. Ik zou mij wel kunnen voorstellen  dat er een (veel) lager uurtarief wordt vergoed, omdat de beunhazen niet hoeven te worden gehinderd door een permanente educatie, een opleidingsplan, een verplichte – dure – aansprakelijkheidsverzekering, audits, self assessments, etc.</p> <h3>Beunhazerij: een voorbeeld.</h3> <p>Hebben verzekeraars baat bij zo’n houding ten opzichte van beunhazen en ingeschrevenen? Voor de bühne vast wel, met een knipoog naar het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Maar in de praktijk merk ik toch iets anders. Een voorbeeld. Een beunhaas haalt zoveel mogelijk dossiers binnen. Die behandelt hij marginaal, doet alleen het hoognodige want hij heeft geen tijd en dus moeten zijn cliënten het leeuwendeel voor hun rekening nemen, zoals – en vooral - het maken van een schadestaat. Aangezien die beunhaas teveel dossiers in behandeling heeft, stuurt hij de schadeoverzichten één op één door en als er dan een tegenbod komt van de verzekeraar, adviseert hij zijn cliënt direct daarmee akkoord te gaan, onder de dreiging dat als men dat niet doet, het voorstel van tafel is. Percentage ‘no cure no pay’ eroverheen, nota indienen, volgende slachtoffer.</p> <p>De verzekeraar regelt de zaak dan dus eigenlijk met het slachtoffer zelf, maar dat slachtoffer wordt wel op zijn schade gekort door toepassing van een vaak onterechte fee. De verzekeraar is snel klaar met het dossier (punten gescoord voor het KKV) en het kost niet veel. Geen langdurige strijd, geen hoge BGK (de beunhaas hoeft dat ook niet te doen, want hij ontvangt toch immers dubbel), iedereen blij. Ja, ook het slachtoffer is blij, net zo blij als wanneer hij het allemaal zelf heeft geregeld. We weten immers uit ‘betrouwbaar’ onderzoek van de verzekeraars zelf dat slachtoffers zonder belangenbehartiger veel blijer zijn na afloop dan degenen met een vermaledijde advocaat of jurist. Blij is een relatief begrip, omdat men niet weet wat er nog meer mogelijk wat geweest. Maar dit terzijde.</p> <h2>Verzekeraars, pak het voortouw!</h2> <p>Kortom, het werken met belangenbehartigers die in het Register Letselschade zijn ingeschreven kost de verzekeraars waarschijnlijk meer geld dan het werken met beunhazen en aangezien de aandeelhouders het uiteindelijk voor het zeggen hebben, varen de beunhazen er wel bij. Vandaar ook de houding van verzekeraars, die stellen ‘er niets aan te kunnen doen dat er nog zoveel beunhazen rondlopen’? Geld is zeker niet onbelangrijk in deze discussie, maar de kwaliteit van de letselschaderegeling staat voorop en is hier in het geding. Daarom een uitnodiging aan een ieder om er nou eens echt werk van te gaan maken en de beunhazen aan te pakken door ingeschrevenen anders te behandelen. Dan wordt het voor beunhazen noodzaak maar ook aantrekkelijk om toe te treden tot het register en zich open te stellen voor toetsing door een onafhankelijke instantie. Dat komt de slachtoffers ten goede, dat is in de eerste plaats het doel van deze hele exercitie. Bovendien weten de ingeschrevenen dan ook waarom zij zoveel geld moeten betalen om te mogen worden geaudit teneinde hun inschrijving niet te zien worden doorgehaald. Pas dan krijgt een inschrijving voor mij echt een toegevoegde waarde!</p> <p>Zeewolde, 8 september 2017</p> <p>Tjip Ridder</p> <p>Directeur Ridder Letselschade</p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/verzekeraars-hebben-de-sleutel-in-handen-voor-betere-regeling-van-letselschade https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/verzekeraars-hebben-de-sleutel-in-handen-voor-betere-regeling-van-letselschade Fri, 08 Sep 2017 10:20:45 +0000 Aansprakelijkheid ouders Tristan van der V. <p>Op 9 april 2011 vond het schietincident Alphen aan den Rijn plaats. Tristan van der V. (24) schoot in een winkelcentrum 6 mensen dood en er vielen 17 gewonden. Daarna schoot hij zichzelf door het hoofd.</p> <p>Betrokkenen van het schietincident die schade hebben geleden verwijten de ouders nalatigheid die hen schadeplichtig maakt en eisen van de verzekeraars uitkering onder hun aansprakelijkheidsverzekering. De nalatigheid van de ouders zou eruit bestaan dat de ouders wisten dat Tristan een potentieel gevaar vormde voor de veiligheid van derden maar desondanks niet hebben ingegrepen. Ze waren ermee bekend dat Tristan als gevolg van een psychische stoornis labiel was en de beschikking had over diverse vuurwapens. Hierdoor vormde hij een gevaar voor de samenleving, aldus eisers.</p> <h2>Achtergrond van Tristan</h2> <p>De vader van Tristan is in 2002 lid geworden van de schietvereniging  in Nieuwkoop en aan hem is een wapenverlof verleend. De aanvraag van Tristan voor lidmaatschap van de schietvereniging is in 2005 afgewezen in verband met een proces verbaal van het voorhanden hebben van een luchtbuks.</p> <p>In 2006 is Tristan gedwongen opgenomen op een gesloten afdeling van het GGZ na aanwijzingen voor suïcidaal gedrag. Aansluitend is hij onder vrijwillige ambulante behandeling gesteld en is medicatie toegediend. De ouders waren nauw betrokken bij zijn behandeling. In 2007 is Tristan lid geworden van de schietvereniging. In augustus 2008 is hij kort opgenomen in een ziekenhuis na een overdosis slaapmiddelen. Op 10 november 2008 is, na controle van de voorschriften voor het opbergen van de wapens en munitie, zijn aanvraag tot een wapenverlof verleend voor een jaar.</p> <p>Met ingang van 1 januari 2010 is zijn arbeidsovereenkomst met zijn werkgever ontbonden wegens incidenten die blijken uit anonieme brieven van een collega. Tristan wordt door collega’s als psychisch ziek omschreven en hij zou problemen met zijn pistool gaan veroorzaken, zo zou Tristan gezegd hebben.</p> <p>Op 20 mei 2010 is hij uitgeschreven bij de GGZ en is zijn behandeling geëindigd. In september heeft hij een EVP-apparaat gekocht waarmee hij stemmen van overleden personen hoorbaar gemaakt zouden kunnen worden. Op 9 december is de wapenkluis van Tristan gecontroleerd waarbij alles in orde was. In 2010 en 2011 heeft Tristan verschillende vuurwapens, munitie en aanverwante artikelen aangeschaft. Op zaterdag 9 april 2011 vond het schietincident plaats waarna hij zichzelf van het leven heeft beroofd.</p> <h2>Het oordeel van de Rechtbank</h2> <h4><i>Zuiver nalaten</i></h4> <p>Eisers verwijten de ouders nalaten in verband met het schietincident. Zuiver nalaten kan onrechtmatig zijn als het in strijd is met een wettelijke plicht of met wat volgens ongeschreven recht onrechtmatig zou zijn. Eerst is er dus wetenschap nodig van een gevaarlijke situatie. Dan is er nog een rechtsplicht tot handelen nodig om de onrechtmatigheid aan te nemen.</p> <p>Uit eerdere rechtspraak blijkt dat nalaten pas onrechtmatig is op het moment dat het betreffende gevaar is doorgedrongen tot het bewustzijn van de waarnemer. Essentieel is dus dat de waarnemer concrete kennis heeft van het bestaande of op handen zijnde gevaar. In deze situatie geldt er geen bijzondere zorgplicht omdat Tristan meerderjarig was. Wel kan er meer wetenschap worden toegerekend omdat Tristan bij zijn ouders in huis woonde en de ouders sinds Tristans gedwongen opname in 2006 nauw betrokken waren bij zijn geestelijke toestand.</p> <h4><i>Wetenschap ouders</i></h4> <p>In de ogen van de ouders is de geestestoestand van Tristan sinds zijn opname in 2006 verbeterd. Ze waren nauw betrokken bij zijn behandeling. Ondanks tekenen van verontrustend gedrag kort na thuiskomst in 2006 is zijn geestestoestand met behulp van medicatie verbeterd. Na beëindiging van zijn psychiatrische behandeling heeft Tristan thuis geen verontrustend gedrag meer vertoond. Zijn ouders hoefden niet te vrezen dat Tristan zijn wapens tegen derden zou gebruiken, ook niet in het kader van een ontslagprocedure in 2009 na incidenten op het werk.</p> <h4><i>Verwijt nalatigheid aan ouders</i></h4> <p>De rechtbank concludeert dat de ouders niet nalatig zijn geweest. De geestestoestand en verloop van de behandeling van Tristan hebben geen aanleiding gegeven te vermoeden dat hij vuurwapengeweld zou gaan toepassen op derden. Ook hoefden ze met betrekking tot de aanvraag van het wapenverlof en verlenging hiervan geen melding te maken bij de politie van zijn ziektegeschiedenis omdat ze ervan mochten uitgaan dat de politie hiermee reeds bekend was.</p> <p>Nu de ouders geen nalatigheid of ander onrechtmatig handelen verweten kan worden, zijn zij niet aansprakelijkheid voor de door eisers geleden schade. Voor de aansprakelijkheidsverzekeraar van de ouders geldt dat er geen verplichting bestaat op grond van de AVP (aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren) een schade uitkering aan eisers te doen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/aansprakelijkheid-ouders-tristan-van-der-v https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/aansprakelijkheid-ouders-tristan-van-der-v Tue, 01 Aug 2017 14:23:02 +0000 Leeftijdswelvaart resulteert in hogere schadepost <p>De pensioenleeftijd wordt verhoogd als de levensverwachting van mensen stijgt. Nou blijkt dat de pensioenleeftijd zo snel stijgt dat ouderen met een zwaar beroep dat niet kunnen bijhouden. Dit heeft ertoe geleid dat ze voor de laatste jaren voor hun pensioen een arbeidsongeschiktheidsuitkering nodig hebben.</p> <p>Het pensioenfonds Metaal en Techniek heeft te maken met een verdubbeling van het aantal nieuwe arbeidsongeschikten sinds de verhoging van de pensioenleeftijd en in de zorgsector spreekt men van een vijfde meer ouderen die een beroep moeten doen op de WIA. Volgens het UWV groeide het aantal arbeidsongeschikten in 2016  met 12%, de grootste stijging sinds 2010.</p> <p>Toch zegt de Amsterdamse hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid Pierre Koning in de Volkskrant dat de toename van het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet betekent dat de verhoging van de pensioenleeftijd moet worden teruggedraaid. Volgens hem past een stijging van het aantal arbeidsongeschikten bij een arbeidsmarkt waarop meer mensen aan het werk zijn en tot op hogere leeftijd doorwerken.</p> <h2>Gevolg voor de letselschadepraktijk</h2> <p>Met een stijging van de levensverwachting loopt parallel het feit dat ouderen tot latere leeftijd in staat worden geacht zelfredzaam te zijn. In de letselschadepraktijk wordt bij het berekenen van de letselschadeclaim, in geval van ernstig blijvend letsel, vaak de schadepost huishoudelijke hulp opgenomen. Als iemand vanwege het letsel niet meer in staat is om de huishouding te doen dan wordt dit gezien als schade. Het maakt geen verschil of de benadeelde gratis hulp aanvaard van bijvoorbeeld een familielid of een betaalde hulp in de huishouding, de kosten mogen sowieso opgevoerd worden in de schadeclaim.</p> <p>In een belangrijke uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 5 augustus 2014 heeft het Hof toegegeven aan de kritiek dat toegekende smartengeldbedragen in de letselschadepraktijk geen recht meer doen aan de gewijzigde maatschappelijke opvattingen en omstandigheden. Voorheen werd bij de berekening uitgegaan van de leeftijd van 70 tot welke een oudere in staat wordt geacht nog zelfstandig de huishouding te doen. Na deze uitspraak is deze leeftijd opgeschroefd tot 75. Dit levert een grotere schadepost op en dus een hogere letselschadeclaim.</p> <h2>Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade</h2> <p>Heeft u te maken gehad met een ongeval en heeft u letsel opgelopen, u kunt daarvoor bij ons terecht. We zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik<a href="https://www.ridder-letselschade.nl/contact" target="_blank"> hier</a> voor het maken van een afspraak.</p> <p> </p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/leeftijdswelvaart-resulteert-in-hogere-schadepost https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/leeftijdswelvaart-resulteert-in-hogere-schadepost Thu, 24 Aug 2017 09:44:34 +0000 Whiplash: wat je niet ziet bestaat vaak wel <p>Over <a href="https://www.ridder-letselschade.nl/letselschade-whiplash">letselschade bij een whiplash</a> is veel te doen (geweest). Vaak ontstaan whiplash gerelateerde klachten na een aanrijding van achteren of bijvoorbeeld in een kop-staart botsing of een ongelukkige val. De kans is groot dat de tegenpartij, meestal de verzekeringsmaatschappij, aansprakelijk is voor de schade. Toch ontstaan er vaak problemen over de schadevergoeding.</p> <h2>Medische aspecten bij whiplash</h2> <p>Door een heftige of abrupte slingerbeweging van het relatief zware hoofd ten opzichte van de romp, krijgen de gewrichten, spieren, nekwervels, banden en rugwervels ineens een klap en dit kan voor zware beschadigingen zorgen in de nek en de rug. Dit letsel wordt daarom ook vaak acceleratieletsel genoemd. Het kan zijn dat u na het ongeval eerst geen klachten krijgt, deze aandoening kan zich na dagen of zelfs weken openbaren.</p> <p>In veel gevallen is er geen schade te zien op röntgenfoto’s en scans. Zo bepalen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie dat whiplash moet worden gezien als een chronisch pijnsyndroom zonder ‘neurologisch substraat’, dus zonder dat er iets afwijkends te zien is op röntgenfoto’s of scans. Het gevolg hiervan is dat in een letselschadezaak met whiplashklachten, bij de beoordeling van de omvang van de schade, een neuroloog geen whiplash mag vaststellen en ook geen percentage van het functieverlies mag vaststellen. Er zal daarvoor een verzekeringsgeneeskundige benoemd moeten worden.</p> <p>De wetenschap doet veel onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen. Zo worden er röntgenfoto’s van de nek en neuropsychologisch onderzoek gebruikt.  Ook worden EEG’s (hersenfilmpjes) van whiplashpatiënten vergeleken met niet-patiënten. Maar patronen uit EEG’s van whiplashpatiënten  komen ook voor bij andere ziekten. Hoewel er dus duidelijk klachten zijn, is het moeilijk aan te tonen dat de klachten zijn ontstaan vanwege het ongeval. Juridisch gezien heeft de Hoge Raad echter een duidelijke lijn uitgezet.</p> <h2>Juridische aspecten bij whiplash</h2> <p>De Hoge Raad heeft in het bekende arrest Zwolsche Algemeene/De Greef (8 juni 2001) de regel gesteld dat ook ‘subjectieve klachten’ meetellen wanneer objectief wordt vastgesteld dat ze niet zijn gesimuleerd. Klachten worden geobjectiveerd wanneer kan worden vastgesteld dat ze ‘reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, niet overdreven’ zijn. Hiermee zijn de klachten juridisch aangetoond. Een neuropsycholoog kan dit vaststellen.</p> <h3>Causaal verband</h3> <p> Als eenmaal de klachten met behulp van dit criterium zijn vastgesteld, dan wordt aan het bewijs van het causaal verband tussen de klachten en het ongeval geen hoge eisen gesteld. Als de klachten vóór het ongeval niet bestonden en een alternatieve verklaring voor de klachten ontbreken, dan wordt het bewijs van het causaal verband aangenomen.</p> <h3>Van klachten naar beperkingen</h3> <p>Bij het vaststellen van de omvang van de schade moet vastgesteld worden welke beperkingen iemand door de klachten heeft gekregen. Zoals gezien kunnen ook klachten zonder aantoonbare medische oorzaak tot beperkingen leiden. Een neuroloog kan geen percentage functieverlies vaststellen. Een verzekeringsgeneeskundige zou deze beperkingen het beste kunnen vaststellen, zo oordeelde ook het Hof Leeuwarden op 5 februari 2013 in een gewezen arrest.</p> <h2>Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade</h2> <p>Heeft u whiplash-achtige klachten vanwege een ongeval? Dan kunt u ook daarmee bij ons terecht. We zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik <a href="https://www.ridder-letselschade.nl/contact" target="_blank">hier</a> voor het maken van een afspraak.</p> <p> </p> <p> </p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/whiplash-wat-je-niet-ziet-bestaat-vaak-wel https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/whiplash-wat-je-niet-ziet-bestaat-vaak-wel Thu, 24 Aug 2017 09:41:31 +0000 Risico aansprakelijkheid van de gemeente <p>In een recente uitspraak van de Hoge Raad van 7 oktober 2016 (Vennemans-Kropmans/Gemeente Nijmegen) staat de vraag centraal of elektriciteitskabels die over de weg lagen, de weg als zodanig gebrekkig maakt en dus of de gemeente  aansprakelijk is voor eventuele schade.</p> <h2>Gestruikeld over een stroomkabel</h2> <p>Tijdens een markt struikelt de benadeelde over stroomkabels die over de stoep liggen. De stroomkabels zijn in eigendom van de marktkraamhouders en de elektriciteitskasten waarop de kabels zijn aangesloten zijn in eigendom van de gemeente. De benadeelde spreekt de gemeente aan voor de geleden schade op grond van o.a. gebrekkigheid van de openbare weg.</p> <h3>Wat zegt het Burgerlijk Wetboek hierover?</h3> <p>De gemeente is als beheerder van de openbare weg, weglichaam en weguitrusting op grond van artikel 174 van boek 6 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor gebreken die samenhangen met de verkeersfunctie van de weg. Een beroep op risico aansprakelijkheid van de gemeente kon in deze casus niet slagen. De aanwezigheid van een voorwerp op de weg dat niet behoort tot de weg of de weguitrusting en dat een gevaar schept voor personen of zaken is niet een gebrek van de weg zoals bedoeld in het wetsartikel. Zo is een weg ook niet gebrekkig in die zin als er olie op ligt, bladeren, takken, autobanden, ijzel of ijs. Wel kunnen scheuren in de weg, putjes, uitstekende putdeksel, kuilen, scheefliggende tegels of drempels de weg gebrekkig maken.</p> <p>Volgens de rechtspraak worden de stroomkabels waarover de benadeelde op de markt is gestruikeld niet gezien als duurzaam verbonden met de weg of met de weguitrusting. De vraag komt op of datzelfde geldt voor andersoortige stroomkabels op de weg. Zo valt te denken aan de kabels die oplaadpunten verbinden met de elektrische auto tijdens het opladen. De oplaadpunten zelf hebben een functie voor het wegverkeer, althans voor het mogelijk maken ervan. Maar ze hebben geen rol in de inrichting van de weg.  Als de oplaadpunten onderdeel uitmaken van de openbare weg, doen de kabels dat dan ook? Zo ja, dan zal in geval van een struikelpartij en daarin resulterende schade de gemeente aangesproken kunnen worden op grond van art. 6:174 BW. Maar hoe zal dit verschil met de bovenbeschreven casus van Vennemans-Kropmans/Gemeente Nijmegen gerechtvaardigd worden?</p> <p><span style="color: #00b3e1; font-size: 1.5em; font-weight: 600;">Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade</span></p> <p>Zoals u begrijpt is het recht nooit eenduidig. Het is dus aan te raden om de juiste belangenbehartiger in te schakelen als u dat nodig heeft. Op het gebied van letselschade zijn wij dat. Dus heeft u letsel opgelopen door een gebrekkige weg zoals hierboven omschreven of op welke manier dan ook? Neemt u dan contact met ons op, we zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik <a href="https://www.ridder-letselschade.nl/contact" target="_blank">hier</a> voor het maken van een afspraak.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/risico-aansprakelijkheid-van-de-gemeente https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/risico-aansprakelijkheid-van-de-gemeente Thu, 24 Aug 2017 09:43:04 +0000 Jaarlijks 3300 doden door stof <p>Elk jaar sterven er naar schatting 3300 Nederlanders aan een aandoening opgelopen op hun werk. Ongeveer 2000 van hen leden aan een longziekte. De beroepen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van beroeps-stof-ziekten zijn bouwvakkers die stenen slijpen en het slijpsel inademen. Ook autospuiters en landbouwers die met chemische stoffen werken, varkenshouders die zich de hele dag in de ammoniak bevinden, buschauffeurs en lassers die lang in diesel- en lasrook staan. Maar ook bakkers kunnen dodelijke longaandoeningen oplopen door de verstuiving van meel.</p> <p>In 2016 kreeg de Long Alliantie Nederland (LAN) EUR 100.000 toegekend om de ziektepreventie op de werkvloer te verbeteren. De LAN is een samenwerking van patiëntenverenigingen, longartsen en zorgverzekeraars. In juli 2017 biedt het LAN de Tweede Kamer een tienpuntenplan aan. In het plan wordt de nadruk gelegd op betere arbeidsinspecties, meer betrokkenheid van huisartsen en een voorlichtingscampagne door alle betrokken gebieden.</p> <p>De LAN noemt de bakkersbranche een goed voorbeeld voor overige sectoren. Sinds een jaar of acht moeten bakkers met regelmaat vragen over hun gezondheid invullen. Bij beginnende klachten wordt er onderzoek gedaan. Mocht er blijk zijn van een beginnende ziekte, dan wordt de bakker een opleidingsprogramma aangeboden om zich om te scholen. Daarnaast werden er technische verbeteringen in de bakkerijen aangebracht, voorlichting en tips gegeven hoe zoveel mogelijk verstuiving met meel te voorkomen.</p> <p>Ook bij de brandweer is men alert op het voorkomen en verminderen aan blootstelling aan schadelijke stoffen. Na het blussen wordt het zuurstofmasker langer opgehouden, het vieze pak wordt meteen uitgetrokken en blijft op de kazerne en de brandweerwagen wordt afgespoeld voordat hij de kazerne in rijdt.</p> <p>De voorlichting in deze sectoren moet een voorbeeld zijn voor overige sectoren. Voorlichting is belangrijk omdat veel oplossingen al bekend zijn maar nog onvoldoende worden toegepast en bekend zijn. Veel beroepsziekten komen pas jaren na blootstelling tot uiting en daarom mist men de urgentie om zich nu al te beschermen. De juiste bescherming en maatregelen in acht nemen zou veel ziekten kunnen voorkomen. Ook dienen huisartsen alerter te zijn en goed door te vragen naar de persoonlijke (werk) situatie van de patiënt.</p> <h2>Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade</h2> <p>Vermoed u dat uw aandoening gelinkt is aan uw arbeidsomstandigheden? Neemt u dan contact met ons op, we zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik <a href="https://www.ridder-letselschade.nl/contact" target="_blank">hier</a> voor het maken van een afspraak.</p> <p> </p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/jaarlijks-3300-doden-door-stof https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/jaarlijks-3300-doden-door-stof Thu, 24 Aug 2017 09:44:01 +0000 Werkgeversaansprakelijkheid en letselschade, hoe zat het ook alweer? <p>Als u als werknemer tijdens de werkzaamheden schade lijdt door een ongeval, is uw werkgever aansprakelijk voor de door u geleden schade. Deze regel is echter niet zo klip en klaar als ze lijkt. Er zijn diverse situaties denkbaar die in een grijs gebied vallen bij de beoordeling of een bepaalde situatie onder het begrip werkzaamheden valt.</p> <h2>Ongeval op weg naar huis: werkgever aansprakelijk?</h2> <p>Stel, u werkt als secretaresse op een notariskantoor, u bent om 17:00 u vrij en u overkomt onderweg naar huis een ongeval. Of stel dat u voor een belangrijk poststuk voor een cliënt éérst nog langs het postkantoor moet om het aangetekend te versturen en onderweg naar het postkantoor overkomt u een ongeval. Kunt u in beide gevallen de werkgever op grond van werkgeversaansprakelijkheid aanspreken voor de geleden schade? Hoe zit dat met bedrijfsfeestjes? Stel er wordt een bedrijfsuitje georganiseerd en op een avond na het werk gaat u met collega’s barbecueën. De barbecue ontploft en u loopt letsel op. Kunt u de schade via werkgeversaansprakelijkheid op uw werkgever verhalen?</p> <h2>Twee typen werkgeversaansprakelijkheid</h2> <p>De Hoge Raad lijkt een onderscheid te maken tussen twee typen werkgeversaansprakelijkheid, gegrond op twee verschillende wettelijke bepalingen. Op grond van art. 7:658 BW heeft de werkgever een zorgplicht jegens zijn werknemers. Hij moet zorgen voor de veiligheid van de werkplek van de werknemer en binnen het redelijke alles doen om te voorkomen dat de werknemer tijdens zijn werk schade lijdt. Hierbij kunt u denken aan een werknemer die op de werkvloer hoofdletsel oploopt terwijl de werkgever hem een helm had moeten verplichten te dragen.</p> <p>Het tweede type aansprakelijkheid betreft art.7:611 BW. Dit is het algemene artikel van goed werkgeverschap. Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer en werkgever verplicht zijn zich als goed werknemer en werkgever ten opzichte van elkaar te gedragen. Dit artikel fungeert als een soort vangnet van artikel 7:658 BW.</p> <p>U kunt denken aan gevallen waarbij de schade niet is opgelopen tijdens de werkzaamheden maar er wel een link mee heeft. Denk hierbij aan het voorbeeld van de barbecue die tijdens een bedrijfsuitje ontploft. De aansprakelijkheid van de werkgever wordt  in dit geval aangenomen omdat er sprake is van een werkgerelateerde situatie waaraan een bijzonder risico op schade is verbonden. De werkgever moet overigens ook, als ‘goed werkgever’ bepaalde verzekeringen afsluiten die schade dekken, het gaat dan om de gebruikelijke verzekeringen. Ook dit is aan de rechter ter beoordeling welke polis in bepaalde omstandigheden had moeten zijn afgesloten.</p> <p>Een voorbeeld waar werkgeversaansprakelijkheid niet werd erkend is een werknemer die na het werk, dus in privé tijd, naar huis fietst en wordt aangereden door een vrachtwagen. Er was geen sprake van een bijzonder risico waar de werkgever rekening mee hoefde te houden of zich voor had moeten verzekeren.</p> <h2><strong>Ruime zorgplicht werkgever </strong></h2> <p>Er geldt dus een ruime zorgplicht voor de werkgever. Er wordt een hoog veiligheidsniveau van de werkomgeving verwacht en de werkgever moet voor zoveel instructies en toezicht zorgen dat het voor de werknemer voldoende veilig is. Is er sprake van een arbeidsgerelateerde situatie maar heeft de werkgever geen direct toezicht, dan dient de werkgever zich voor dit bijzondere risico te verzekeren.</p> <h2>Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade</h2> <p>Zoals gezegd is het niet klip en klaar in welke gevallen werkgeversaansprakelijkheid aangenomen kan worden. Heeft u te maken gehad met letsel opgelopen op het werk of tijdens een bedrijfsuitje? Dan kunt u ook daarmee bij ons terecht. We zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik <a href="https://www.ridder-letselschade.nl/contact" target="_blank">hier</a> voor het maken van een afspraak</p> <p> </p> <p> </p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/werkgeversaansprakelijkheid-en-letselschade-hoe-zat-het-ook-alweer https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/werkgeversaansprakelijkheid-en-letselschade-hoe-zat-het-ook-alweer Tue, 28 Nov 2017 08:53:17 +0000 Afgeronde letselschade zaken <p>Het is alweer enige tijd geleden dat wij u berichtten over letselschadedossiers die wij succesvol hebben afgesloten. Dat betekent dat er in de tussentijd de nodige dossiers te bespreken zijn. Ik bespreek er twee, die beide wel in het oog springen.</p> <h2>Medische misser na jaren pas ontdekt!</h2> <p>Allereerst het dossier van de heer A. Hem overkwam aan het begin van deze eeuw een ernstig verkeersongeval, waarbij hij blijvend aangezichts- en ander hoofdletsel opliep. Hij werd behandeld in het Erasmus Medisch Centrum, waar onder meer verschillende drains in zijn hoofd werden geplaatst.</p> <p>De man bemerkte in de jaren daarna in toenemende mate dat hij in een sociaal isolement terechtkwam, mensen gingen hem mijden. Ook familieleden bleven bij hem uit de buurt. De oorzaak daarvan lag aan de stank die de man inmiddels was gaan verspreiden. Na uitvoerig onderzoek in het ziekenhuis bleek, dat één van de vier drains in het hoofd van de man was achtergebleven! Volgens de man zou de stank door de achtergebleven drain worden veroorzaakt. Toen die eenmaal was verwijderd, hield de stank namelijk ook op.</p> <p>Ridder Letselschade heeft het Erasmus Medisch Centrum aansprakelijk gesteld. Na intern onderzoek is de aansprakelijkheid ook erkend, maar daar waren we er natuurlijk nog niet mee. Toen moest nog worden uitgezocht waaruit de schade bestond en of de vieze lucht rond onze cliënt, daadwerkelijk werd veroorzaakt door de drain. De man zelf dacht in elk geval van wel en eiste een aanzienlijke schadevergoeding. Uiteindelijk is de schade voor een lager bedrag geregeld dan de man in gedachten had, omdat het zogenaamde causale verband tussen de stank, de achtergebleven drain, het sociaal isolement en daardoor veroorzaakte schade, niet volledig kon worden hardgemaakt. De man was overigens wel heel blij dat na al die jaren werd ontdekt wat nu precies de stank had veroorzaakt en dat er ook nog een schadevergoeding voor werd betaald, al was het dan wat minder dan hij aanvankelijk in gedachten had.</p> <h2>Bejaarde fietsster geschept door automobilist</h2> <p>In 2007 wordt een op dat moment 78-jarige vrouw op haar fiets door een personenauto aangereden toen zij een doorgaande weg overstak. Zij smakte op het asfalt en liep ernstig en blijvend letsel op aan onder meer haar hoofd en gezicht. De verzekeraar van de auto erkende aansprakelijkheid op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswet, maar wel met een bepaald percentage eigen schuld.</p> <p>De vrouw woonde op het moment van de aanrijding nog zelfstandig in haar eigen woning. Zij onderhield zelf haar tuin, luisterde muziek en voerde zelf haar huishouding. Na het ongeval was van dit alles geen sprake meer, zij werd hulpbehoevend. Zij had geen goed zicht meer, viel regelmatig en was echt de kluts kwijt. Zij moest vanaf dat moment worden ondersteund door familie en hulpverlenende instanties. Een hele trieste situatie was ontstaan.</p> <p>Nu kunt u zich voorstellen dat bij het claimen van verschillende schadeposten discussie ontstaat met de verzekeraar, omdat de dame immers al van enige leeftijd was en er vanuit mocht worden gegaan dat sommige schadeposten ook zouden zijn ontstaan indien er geen ongeval zou zijn gebeurd. Bovendien werd het grootste deel van de schade veroorzaakt door alle uren, dagen en maanden hulp die de dochter van de vrouw had verleend. Zij heeft in feite een aantal jaren van haar leven opgeofferd om haar moeder te kunnen verzorgen. Hoe moesten die uren hulp enerzijds worden bewezen en anderzijds worden begroot? Het waren bovendien uren verleende hulp op het gebied van het voeren van administratie, die worden weer anders beoordeeld dan verleende mantelzorg, het doen van huishoudelijke werkzaamheden of werkzaamheden in en rond de tuin en woning.</p> <p>Uiteindelijk heeft Ridder Letselschade een minnelijke regeling weten te bereiken waarmee namens de dame kon worden ingestemd. Zo kwam aan een letselschadetraject van bijna 10 jaar een einde. Nu hopen wij dat de dame in kwestie nog (lang) van haar schadevergoeding kan genieten, ook al is die schade hoofdzakelijk in het verleden geleden.</p> <h2>Vraag het Ridder Letselschade!</h2> <p>Wij krijgen vaak vragen binnen over letselschade van mensen die niet weten hoe het werkt of waar ze naartoe moeten gaan met hun vragen, zo ging dat ook in de hiervoor beschreven situaties. Vaak zit daar ook een vraag bij hoeveel wij kosten en of wij beter werken dan een rechtsbijstandsverzekeraar. Ik kan daar het volgende over zeggen.</p> <h3>Ridder Letselschade of rechtsbijstandsverzekeraar?</h3> <p>Of wij beter zijn dan uw rechtsbijstandsverzekeraar? Ja en nee. Bij uw rechtsbijstandsverzekeraar is voldoende kennis in huis om uw dossier te kunnen behandelen, dat staat voor ons vast. Maar de organisatie maakt vaak wel dat niet de beste rechtsbijstand daadwerkelijk wordt verleend, omdat er op kosten wordt gestuurd. U krijgt lang niet altijd de beste medewerker, die voldoende tijd en ruimte heeft om uw zaak goed te kunnen behandelen. Dat krijgt u bij ons wel! Niet altijd wordt al in een vroeg stadium een medisch adviseur ingeschakeld, omdat dat geld kost. Wij doen dat wel! Hebt u een advocaat nodig omdat er echt moet worden geprocedeerd? Dan kunnen wij u ook verder helpen met op maat gesneden afspraken met onze LSA-huisadvocaat. Waar zou u beter af zijn, bij ons of bij uw rechtsbijstandsverzekeraar?</p> <h3>Gratis rechtshulp bij letselschade</h3> <p>Wij werken kosteloos voor het slachtoffer, want de aansprakelijke partij moet onze nota betalen. Hebt u gewoon een vraag en wilt u helemaal niet dat wij uw zaak gaan behandelen? Dat kost ook niets, wij helpen u weer op weg of verwijzen u door naar een instantie of belangenbehartiger in ons netwerk, bijvoorbeeld naar onze huisadvocaat. Iedereen die bij ons aanklopt, wordt indien mogelijk weer op weg geholpen, hetzij door onszelf, hetzij binnen ons netwerk. Wij vragen alleen aan onze cliënten om voor de betaling van onze kosten in te staan indien zij besluiten onze dienstverlening op te zeggen. Dan kan men onze openstaande kosten direct voldoen of een akte van cessie ondertekenen waarmee wij onze kosten kunnen gaan verhalen op de aansprakelijke partij.</p> <p>Bel ons op werkdagen tot 22.00 uur! Het kost u niets en is geheel vrijblijvend. Wilt u alleen dat wij u weer even op weg helpen? Prima, geen probleem. Bel <strong>036-5220342 of 06-50222423</strong>.</p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/afgeronde-letselschade-zaken https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/afgeronde-letselschade-zaken Tue, 27 Jun 2017 20:46:45 +0000 Motorrijders, ongelukken en letselschade <p>De TT-races in Assen trekken altijd tienduizenden motorliefhebbers, waaronder vele motorrijders. Men geniet van de races en het sociale feest erom heen, waarbij men het nuttigen van een paar drankjes niet vreemd is. Dat is vragen om ongelukken zou je denken. Toch heeft de politie dit weekend bij de zeshonderd afgenomen blaastesten slechts een enkeling aangetroffen die teveel had gedronken. Weliswaar hebben 28 bestuurders hun rijbewijs moeten inleveren omdat ze meer dan 50 km te hard reden, maar er is geen melding van een drank-gerelateerd verkeersongeval bekend.</p> <p>Geheel buiten de sferen van de TT is er in Roermond een begeleider van de motorrun overleden die tijdens een manoeuvre uit balans raakte, van de motor viel en doorgleed tegen een paal. Zwaargewond raakte een bestuurster uit Schijndel nadat ze met haar auto over een aantal keien was gereden. De auto kreeg een klapband en botste tegen een boom. De keien waren doelbewust op de weg gelegd.</p> <p>In Eibergen is zondag een bestuurster gewond geraakt toen ze met haar auto tegen een boom reed. In Rozenburg heeft men een lichaam in het water aangetroffen en in Rotterdam vond een explosie en grote brand plaats. Ook in Utrecht brak er brand uit, in een bedrijfspand kwam er een grote steekvlam uit een oven waarbij een medewerker gewond raakte.  Ook in Breda vond er een explosie plaats, een barbecue ontplofte en een vrouw en peuter raakten hierbij ernstig gewond. ’s Avonds kwamen er op de A2 nog een auto en twee motoren met elkaar in aanrijding waarbij vijf mensen gewond zijn geraakt en in Poeldijk is een 36-jarige motorrijder overleden na een val van de motor terwijl hij rechtdoor ging op een rotonde.</p> <h2>Ongevallen in het buitenland</h2> <p>Ook in het buitenland was het onrustig. In China vond er een aardverschuiving plaats waardoor ruim veertig huizen en een hotel zijn bedolven, 140 mensen worden vermist. In Pakistan is dit weekend op de snelweg een vrachtwagen gekanteld. Inwoners uit de naburige dorpen kwamen naar de vrachtwagen toe om de lekkende benzine in te slaan. De politie kon de menigte niet op afstand houden en toen iemand een sigaret opstak ontplofte de truck. 153 mensen kwamen om.</p> <p>Van brand hadden ze dit weekend ook last in Zuid Spanje; honderden mensen zijn daar geëvacueerd. In Colombia heeft een gasexplosie in een steenkolenmijn aan 11 mijnwerkers het leven gekost, twee mensen zijn vermist en een raakte gewond. Ook zijn negen mensen verdronken op het stuwmeer van Guatapé nadat een driedeksschip kapseisde en zonk.  Aan boord werd een bruiloft gevierd. In India zijn zeven mensen omgekomen toen een boom op een stoeltjeslift viel. Er vielen ook vier gewonden.</p> <h3><strong>Dieren en hun gezondheid</strong></h3> <p>Ondanks de verschillende nieuwsberichten en waarschuwingen van afgelopen weken heeft de politie Den Helder bij de Sail Den Helder drie honden bevrijd uit een snikhete auto. Duim omhoog voor dierenvriend politie Den Helder! Voor de bijna vijf meter lange python uit Oosterbeek was ‘t helaas te laat. Het reeds ontbindende dier werd in een sloot vlakbij het station ontdekt. Doodsoorzaak onbekend. De NS heeft zich dit weekend aangesloten bij het virtuele groepje ‘warm-hart-voor-dieren’ bij de politie Amersfoort en de politie Den Helder. In de trein op het traject Zwolle-Meppel werd zaterdag door de conducteur omgeroepen dat de trein minder vaart had dan normaal wegens hulpverlening langs het spoor. Eerste gedachte was dat het een mens betrof. Pas later bleek dat het ging om een kangoeroe die vrij rond hopte, over het spoor heen. De waarschijnlijkheid van vertraging werd als vanzelfsprekend beschouwd  om een botsing met de kangoeroe te voorkomen! Daarom ook een duim omhoog voor de NS.</p> <p>Wist u dat als u remt voor overstekende dieren en daarbij een verkeersongeval veroorzaakt, u in beginsel aansprakelijk bent voor de schade die daardoor wordt veroorzaakt? Het is maar dat u het weet.</p> <h2>Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade</h2> <p>Loopt u letsel op door een ongeval  op uw werk of tijdens werkzaamheden? U kunt dan waarschijnlijk uw schade verhalen op uw werkgever. Of raakt u gewond door een defect product zoals in het geval van de ontplofte barbecue in Breda? Dan kunt u waarschijnlijk uw schade verhalen op de fabrikant van de barbecue of andere verantwoordelijke. Of raakt u wellicht gewond door de aanval van een (huis)dier? Dan kunt u de eigenaar van het dier aanspreken voor de door u geleden schade. Uiteraard is het belangrijk om uw belangen door ons te laten behartigen.</p> <p>Schakelt u ons in, we zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik <a href="https://www.ridder-letselschade.nl/contact" target="_blank">hier</a> voor het maken van een afspraak</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/motorrijders-ongelukken-en-letselschade https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/motorrijders-ongelukken-en-letselschade Thu, 24 Aug 2017 09:43:45 +0000