Direct inzicht in uw zaak: doe de test

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

Doe de letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 min heeft u een uitslag.

Doe de test

  • Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

  • Eerste slag gewonnen in een 15-jarig letselschadetraject!

  • Vervolg: letselschadeadvocaat of letselschadejurist inschakelen?

Psychische schade door burenoverlast

5 September, 2016 18:16

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs een mooie uitspraak gedaan in een langlopende burenruzie. Een vroegere buurman (de gedaagde) heeft jarenlang (o.a. menselijke) uitwerpselen, etenswaren en overige zaken over de schutting van zijn buurman gegooid en geluidsoverlast bezorgd. De rechtbank vond dat de eiser door het onrechtmatig handelen van de gedaagde ernstig was aangetast in zijn woongenot en wees de vorderingen toe.

Onrechtmatig gedrag

Wat speelde hier? De beide buren woonden van 9 oktober 2007 tot mei 2013 naast elkaar. De rechtbank overwoog dat de door eiser gestelde feiten, zoals het sinds januari 2009 structureel gooien van (honden)poep en etenswaren, het veroorzaken van geluidsoverlast en het bespieden van de woning en het perceel van de eiser door de gedaagden (een echtpaar), zijn komen vast te staan. Voornoemde gedragingen van de gedaagden zijn onrechtmatig, nu dit handelen inbreuk maakt op het eigendomsrecht van de buurman en dit handelen tevens in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

De schadeclaim

De eiser stelt een schade van meer dan een ton te hebben geleden, bestaande uit:

– tuinkas € 530,–

– reinigingskosten € 13.781,25

– kosten eigen bijdrage psycholoog € 472,55

– derving woongenot € 14.531,–

– smartengeld € 78.750,–

De eerste schadeposten laat ik voor wat ze zijn. Ik zoom in op wat de rechtbank overweegt over de laatste twee schadeposten. De eiser stelt dat hij als gevolg van het onrechtmatig handelen van zijn buren zijn tuin, die 50% van de totale perceeloppervlakte beslaat, van januari 2009 tot mei 2013 niet heeft kunnen gebruiken. Daardoor hebben de woonlasten, namelijk zijn maandelijkse hypotheekrente ad € 548,33, ten dele hun doel gemist. De schade wordt berekend op 53 maanden x 50% van de woonlasten (€ 274,17) is € 14.531,00.

Uiteraard zijn de gedaagden het hier niet mee eens. Zij stellen namelijk dat zij diverse malen hebben geconstateerd dat de buurman barbecues heeft georganiseerd in zijn tuin. Daarnaast is het gebruik van de tuin in de winter niet aan de orde. Ook stellen zij dat begroting van de schade op 50% van de hypotheeklasten onjuist is. Volgens hen vertegenwoordigt de tuin slechts 21% van de totale waarde van het perceel.

Aantasting van woongenot

Naar het oordeel van de rechtbank is de eiser door het onrechtmatig handelen echter ernstig aangetast in zijn woongenot. Het structureel gooien van (honden)poep, etenswaren en overige zaken, het veroorzaken van geluidsoverlast en het bespieden van de woning en het perceel van eiser maken dat van een onbelemmerd en vrij gebruik van de tuin geen sprake kan zijn geweest. Omdat de eiser er voortdurend rekening mee heeft moeten houden dat er voorwerpen over de schutting werden gegooid, hij werd bespied of uitgescholden is naar het oordeel van de rechtbank de derving van woongenot over de hele gevorderde periode aanwezig geweest en laat deze zich niet herleiden tot het al dan niet feitelijk gebruik gemaakt hebben van de tuin. De omstandigheid dat er barbecues zijn georganiseerd in zijn tuin en in de winterperiode feitelijk minder gebruik zal hebben gemaakt van zijn tuin kan derhalve niet leiden tot een bijstelling van de periode waarover de schade gevorderd wordt. De rechtbank wijst deze vordering toe!

Immateriële schade

Dan de immateriële schade, oftewel het smartengeld. De eiser stelt dat de door hem ondervonden ernstige overlast heeft geleid tot een aantasting in zijn persoon. Naast een bedrag ter vergoeding van gederfd woongenot vordert de eiser ook een bedrag van € 78.750,00 (1.575 dagen maal € 50,00) wegens geleden immateriële schade. Volgens de gedaagden is dit dubbelop: naast gederfd woongenot ook nog eens smartengeld, dat gaat niet op.

Maar, volgens de rechtbank miskennen de gedaagden met hun stelling dat schade als gevolg van verminderd woongenot kan bestaan uit materiële en immateriële schade. De vergoeding van materiële schade dient ter compensatie van de afwezigheid van woongenot. Immateriële schadevergoeding kan worden toegekend als de aantasting van het woongenot zo ernstig is dat deze leidt tot een aantasting in de persoon als bedoeld in artikel 6:106 lid 1 aanhef en onder b BW. De primaire stelling van de gedaagden wordt dan ook verworpen.

De rechtbank is van oordeel dat de eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een zodanig ernstige aantasting van het woongenot, dat deze heeft geleid tot een aantasting in zijn persoon. Uit de verklaring van de psycholoog blijkt dat de zeer ernstige overlast die de eiser heeft ondervonden, consequenties heeft gehad voor het psychisch welzijn en welbevinden van het slachtoffer. Deze verklaring ondersteunt dus in voldoende mate de rechtsgrond voor de onderhavige vordering. Verder rechtvaardigt de bijzondere ernst van de normschending, het bevuilen van de eigendommen van de eiser met (menselijke) uitwerpselen gedurende een lange periode, toekenning van een immateriële schadevergoeding. Maar, zuinig als we in Nederland zijn, werd maar een bedrag van € 5.000,00 ter zake van smartengeld redelijk geacht. In totaal moesten de gedaagden een bedrag van € 23.628,55 vermeerderd met wettelijke rente vanaf 12 november 2012 betalen.

Voordeelsverrekening

De gedaagden wilden nog een bedrag dat als dwangsom werd betaald, als voorschot op de schade in mindering laten brengen, maar dat vond de rechtbank niet juist. Daar is een dwangsom niet voor bedoeld. Gedaagden hebben bewust geen gevolg gegeven aan een eerdere uitspraak en daarom hebben zij de dwangsom moeten betalen.

Schadebeperkingsplicht

Volgens de buren heeft de eiser zijn schadebeperkingsplicht geschonden. Het zijn de gedaagden die zich immers niets gelegen hebben laten liggen aan de rechterlijke uitspraak van 7 september 2012 die hen gebood het onrechtmatig handelen te beëindigen.

Dat betekent dat er geen aanleiding is om de schade die de eiser na september 2012 heeft geleden voor zijn rekening te laten.

Eigen schuld

Tot slot hebben de gedaagden nog aangevoerd dat de door de eiser gestelde schade het gevolg is van aan hemzelf toe te rekenen omstandigheden. Zij stellen daartoe dat bepaalde gedragingen van de eiser een reactie van hen hebben uitgelokt. Voorts stellen zij dat de vrouw een keer is belaagd door de eiser. Aangezien de gedaagden hun stellingen niet nader hebben geconcretiseerd of onderbouwd, zal de rechtbank het beroep op eigen schuld als onvoldoende onderbouwd passeren.

Kortom, de rechtbank wijst, behalve het extreme bedrag aan smartengeld dat de man vorderde, vrijwel de gehele vordering toe. Denk dus na voordat u een drol bij uw buren over de schutting gooit . . . . Dat kan wel eens een hele dure worden!

 

 

Terug