Test: heb ik recht op schadevergoeding?

De letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 minuten heeft u een uitslag.

Doe de test

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

  • Reactie op ingezonden brief van het NIVRE aan de Tweede Kamer

  • Problemen in letselschadeland: open brief Tweede Kamer

  • Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

Letselschade door val in supermarkt

3 Februari, 2014 13:18

De rechtbank in 's-Hertogenbosch deed onlangs uitspraak in een zaak waarbij een man in een winkel van Albert Heijn uitgleed over een inloopmat. Die was nat en glad geworden door de regen. De man vond dat Albert Heijn aansprakelijk was wegens onrechtmatig handelen als bedoeld in artikel 6:162 BW, omdat Albert Heijn bij de ingang van een winkel een gevaarlijke situatie in het leven heeft geroepen dan wel heeft laten voortbestaan. Volgens de man waren was de tegelvloer bij de ingang van de winkel glad door de vele regen die dag. Ook de droogloopmat die vlak bij de ingang los op die tegelvloer lag, was erg nat. Volgens de man is hij ten val gekomen toen de natte losliggende mat onder zijn voet is weggegleden, althans ‘als een harmonica’ in elkaar is geschoven op het moment dat hij daar op ging staan. Hij heeft daardoor zijn evenwicht verloren en is ten val gekomen met als gevolg letsel aan zijn onderrug en stuitje.

Volgens Albert Heijn is neit bewezen dat de man is gevallen op de manier waarop hij dat heeft gesteld. De mat kan ook door een andere oorzaak zijn weggegleden. Bovendien is de situatie niet gevaarlijk, zoals de man stelt.

Overwegingen rechtbank

Volgens de rechtbank staat tussen partijen het volgende vast. Bezoekers van het filiaal komen de winkel binnen door een elektrische schuifdeur en betreden dan een lichte tegelvloer met daarop een grote donker gekleurde mat. De mat ligt daar permanent, los bovenop de tegelvloer, en is aan de onderzijde voorzien van een rubberen antisliplaag. Aan de buitenzijde van de winkel bevindt zich geen overkapping. Wel is aan de gevel boven de deur een soort koof bevestigd die naar voren uitsteekt en  waardoor sprake is van een beperkt overstek boven de deur. Tussen partijen staat ook vast dat op het moment dat de man de winkel binnenkwam, niet alleen de tegelvloer in de winkel, maar ook de daarop gelegen mat erg nat was door de hevige regenval van die dag en door de vele mensen die de winkel met natte schoenen in en uit waren gelopen. Er stond geen bordje bij de ingang van de winkel om het winkelend publiek te waarschuwen voor eventuele gladheid van de vloer.

Oorzaak valpartij

Volgens de man is hij de winkel binnengegaan en vrijwel direct, bij de eerste stap, gevallen. Hij voelde dat de mat onder zijn voet wegschoof en ‘als een harmonica’ in elkaar schoof, waardoor hij zijn evenwicht verloor en achterover viel. Hij was in gezelschap van een getuige die achter hem de winkel in liep. Ter ondersteuning van de door hem gestelde toedracht van de valpartij heeft de man een schriftelijke verklaringen overgelegd van ondermeer deze getuige.

Valpartij door andere oorzaak?

Albert Heijn voert nog wel aan dat de valpartij ook door geheel andere oorzaak (zwikken, verstappen) kan zijn ontstaan, maar de rechtbank is van oordeel dat als vaststaand kan worden aangenomen dat de man is gevallen op de wijze zoals hij heeft beschreven, te weten doordat de inloopmat onder zijn voet wegschoof. Immers, de partijen zijn het er over eens dat de tegelvloer en ook de los daarop liggende mat zeer nat waren door de hevige regen van die dag. De rechtbank acht aannemelijk dat in ieder geval het voorste deel van de mat (dat het dichtst bij de deur is gelegen) doorweekt is geweest en de tegels daaromheen zeer nat. Niet alleen loopt men daar bij binnenkomst als eerste met natte schoenen overheen, maar ook kunnen bij een openstaande deur regendruppels van buitenaf daar direct op spatten omdat wind en regen bij de ingang van de winkel vrij spel hebben. Het ondiepe overstek boven de deur geeft weinig beschutting.

Volgens de rechtbank is het goed mogelijk dat het voorste deel van de mat is gaan schuiven op het moment dat de man daar zijn voet op heeft gezet. De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat er water onder de mat terecht is gekomen wat er voor heeft gezorgd dat de antislip laag zijn werk niet meer goed kon doen en de mat geen goede grip meer had op de tegelvloer.

Waarde van getuigenverklaring

Albert heijn heeft nog een verklaring ingebracht van een winkelmedewerkster, die verklaarde dat zij de mat zelf ook nog heeft gecontroleerd, maar dat die niet kon verschuiven omdat die zo zwaar was door de regen. Die verklaring wordt door de rechtbank niet doorslaggevend geacht. De rechtbank overweegt daarbij dat het enkele feit dat niet uitgesloten kan worden dat de val andere oorzaak heeft gehad, niet betekent dat de gestelde toedracht hier niet als vaststaand kan worden aangenomen.

Wanneer aansprakeljk bij gevaarlijke situatie?

Volgens de rechtbank kan Albert Heijn alleen dan aansprakelijk zijn wegens onrechtmatig handelen, als het zo waarschijnlijk is dat zich bij de ingang van haar winkel een ongeval zou kunnen gaan voordoen, dat Albert Heijn dit naar maatstaven van zorgvuldigheid had moeten voorkomen. Anders gezegd, van onrechtmatig handelen is pas sprake als Albert Heijn door haar handelwijze meer risico heeft genomen dan redelijkerwijze verantwoord is. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Uit het zogenaamde Kelderluik-arrest van de Hoge Raad van 5 november 1965 (NJ 1996, 136) volgt dat het antwoord op de vraag of gevaarzetting wel of niet onrechtmatig is, met name afhangt van (a) de mate van waarschijnlijkheid waarmee niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, (b) de hoegrootheid van de kans dat dit tot ongevallen leidt, (c) de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en (d) de mate van bezwaarlijkheid van het nemen van veiligheidsmaatregelen.

De rechtbank overweegt dat bij (zeer) regenachtig weer voor de klanten van Albert Heijn voorzienbaar en ook zichtbaar is dat de tegels en de mat bij de ingang nat zijn. Van klanten mag dan ook worden verwacht dat zij er bij het betreden van de winkel rekening mee houden dat de tegelvloer glad kan zijn. Zij hoeven er naar het oordeel van de rechtbank echter niet op bedacht te zijn dat vanwege de nattigheid de mat kan wegschuiven als zij daar op gaan staan. Die mat is daar nu juist (mede) neergelegd om uitglijden op natte tegels te voorkomen, zo stelt Albert Heijn in haar conclusie van antwoord (nr.19). De rechtbank verwerpt de stelling van Albert Heijn dat van haar klanten kan worden gevergd dat zij rekening houden met het algemeen bekende feit dat losliggende matten - ondanks de aanwezigheid van een antislip laag - kunnen verschuiven. Albert Heijn kan van haar klanten niet verwachten dat zij direct zien dat de mat los op de vloer ligt en dat zij rekening houden met de mogelijkheid dat de mat door de nattigheid kan wegschuiven als zij daar op gaan staan.

Reëel gevaar voor klanten

Wanneer de mat kan schuiven levert dit het reële gevaar op dat klanten daardoor uitglijden, met mogelijk ernstige gevolgen. Dat het bij regenachtig weer nat wordt bij de ingang van de winkel is niet te vermijden, en van Albert Heijn kan niet worden verwacht dat zij de vloer en de mat bij de ingang steeds volledig droog houdt. Albert Heijn had er wel zorg voor kunnen dragen dat de mat niet kon verschuiven, bijvoorbeeld door deze verdiept in de vloer te leggen of aan de vloer vast te maken. Door Albert Heijn is niet aangevoerd dat en waarom dit voor haar bezwaarlijk zou zijn. Gegeven het feit dat de mat los op de vloer lag, had Albert Heijn op de dag van de valpartij eenvoudig een bordje bij de ingang kunnen plaatsen om haar klanten voor valgevaar te waarschuwen. Ook hiervan is door Albert Heijn niet gesteld dat en waarom dit bezwaarlijk zou zijn.

Aansprakelijk voor letselschade

Volgens de rechtbank is Albert heijn dan ook aansprakelijk voor de letselschade van de man. Die is serieus, omdat de man door een val op zijn stuitje zoveel klachten en beperkingen heeft, dat hij een deel van zijn werk heeft moeten opgeven. Hij is dus deels arbeidsongeschikt. De letselschade meot in een aparte procedure worden begroot en vastgesteld.

Vragen over valpartij in supermarkt

Bent u ook gevallen in een supermarkt? Hebt u vragen over de letselschade die u lijdt? Wij hebben aantoonbaar succes bij het claimen van schade na een valpartij in een supermarkt. Bovendien werken wij gratis voor u als slachtoffer. Bel ons gerust, het is vrijblijvend en kost u niets. Wij zijn op werkdagen tot 22.00 uur bereikbaar via 036 - 5220342.

Terug
Test: recht op letselschade?