Letselschade woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t |u | v | w | x |y | z

A top

Aansprakelijkheid

Zie: wettelijke aansprakelijkheid (W)

Aansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die men afsluit om het risico af te dekken dat men door een onvoorzichtigheid schade bij een ander veroorzaakt en dan verplicht is die schade te vergoeden. Deze verzekering geeft dus dekking tegen schade die men in het vermogen lijdt doordat men een ander schadevergoeding moet betalen.

Aansprakelijkheidsverzekeraar

De verzekeringsmaatschappij die optreedt op basis van een aansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkstelling

Een bij voorkeur schriftelijke mededeling waarmee de ene persoon aansprakelijk wordt gesteld voor vergoeding van de toegebrachte letselschade aan de andere persoon.

Adviseur, medisch

Zie: medisch adviseur (M)

Affectieschade

De immateriële schade, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Onlangs is weer een wetsvoorstel in behandeling genomen dat de vergoeding van affectieschade in Nederland mogelijk moet maken. Dat is nu nog niet het geval! Affectieschade moet worden onderscheiden van shockschade. Daar gaat het om de het eigen psychische letsel dat is ontstaan door de aanblik van een overleden of ernstig gewonde naaste.

Akte van cessie

Een soort van overeenkomst waarbij men in (ook geval van letselschade) de aansprakelijke verzekeraar machtigt om de buitengerechtelijke kosten aan een andere partij (bijvoorbeeld een belangenbehartiger) over te maken. Maar, een akte van cessie kan over tal van onderwerpen worden overeengekomen.

Arbeidsdeskundige

Een expert op het gebied van arbeid die een koppeling kan leggen tussen beperkingen (die door een (verzekerings-)arts worden vastgesteld) en het werk dat iemand doet of juist niet meer kan doen. Een arbeidsdeskundige wordt ingeroepen om bijvoorbeeld de mate van arbeidsongeschiktheid te beoordelen of om een slachtoffer te helpen bij de re-integratie. Hij kan samen met het slachtoffer zoeken naar mogelijkheden de eigen functie op een andere wijze in te vullen (bijvoorbeeld met hulpmiddelen) of zoeken naar een nieuwe functie die past bij de beperkingen die door het ongeval zijn ontstaan, en moet aansluiten bij de opleiding, de ervaring en de interesses van het slachtoffer.

Arbeidsinspectie

Na een ernstig bedrijfsongeval is de werkgever verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. De Arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval en kan de werkgever een boete opleggen. Het rapport van de Arbeidsinspectie kan soms belangrijk zijn voor de aansprakelijkheid. Als de werkgever geen boete krijgt, dan kan hij nog wel aansprakelijk zijn voor de schade van het slachtoffer.

Arbeidsongeschiktheid

De mate waarin iemand niet in staat is te werken. Vroeger ging dat alleen om het eigen werk, toen ook om passend werk en nu om gangbare arbeid. Kun je met andere gangbare arbeid ongeveer hetzelfde verdienen als voorheen? Dan ben je niet arbeidsongeschikt meer. Bij de WIA keuring wordt gekeken of men met die gangbare arbeid nog meer dan 65% kan verdienen van wat men met de eigen arbeid had kunnen verdienen. Zo ja, dan is men niet arbeidsongeschikt (genoeg) om een uitkering te kunnen krijgen.

Arbeidsongeval

Een ongeval dat plaatsvindt tijdens het werk. Een werkgever moet voorzorgsmaatregelen nemen en instructies geven die nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer een ongeval overkomt. Zijn die maatregelen niet genomen en de werknemer lijdt schade, dan is de werkgever aansprakelijk. Een bijzonderheid is dat de werkgever moet aantonen dat hij de benodigde maatregelen genomen heeft. De werknemer hoeft niet te bewijzen dat de werkgever bepaalde maatregelen achterwege heeft gelaten. Als de toedracht van het ongeval niet vast staat, kan de werkgever dus niet bewijzen dat het ongeval zou zijn voorkomen als hij voldoende voorzorgsmaatregelen zou hebben genomen. Dat risico komt dus voor rekening van de werkgever.

Arbeidsvermogen, verlies van

ie: verlies van arbeidsvermogen (V)

B top

Bedrijfsongeval

Zie: arbeidsongeval (A)

Belangenbehartiger

De persoon die iemand deskundig begeleidt bij het verhalen van zijn of haar letselschade. De goede belangenbehartigers staan ingeschreven bij het Nationaal Keurmerk Letselschade van de Letselschaderaad. Er wordt jaarlijks gecontroleerd of alles volgens de regels gebeurt. LET DAAR DUS GOED OP!

Belastinggarantie

Document waarin de aansprakelijke verzekeraar verklaart dat hij instaat voor het onbelaste karakter van de schadevergoeding. Dus mocht een belastinginspecteur toch een aanslag inkomstenbelasting opleggen over de schadevergoeding, omdat hij bijvoorbeeld stelt dat er een belast deel in de vergoeding zit, dan neemt de aansprakelijke verzekeraar die aanslag voor zijn rekening.

BEM-clausule

Als een minderjarige slachtoffer is van een ongeval en de letselschade wordt geregeld, dan moet aan de kantonrechter toestemming gevraagd worden om de belangen van de minderjarige te beschermen. Als de kantonrechter toestemming (machtiging) voor de regeling van de schade geeft, dan moet het schadebedrag op een speciale bankrekening moeten worden gestort, namelijk een rekening met een BEM-clausule (Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen). De ouders kunnen door deze clausule niet zelf geld van de rekening van hun kind halen. Als er geld moet worden opgenomen om kosten voor het kind te voldoen, dan kan dit direct in de aanvraag worden opgenomen of er kan later aan de kantonrechter om toestemming gevraagd worden. De clausule vervalt als het slachtoffer meerderjarig wordt.

Beroepsziekte

De benaming voor een ziekte die direct te wijten is aan één of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of het arbeidsmilieu.

Bewijslast

Zie ook stelplicht (S). De verplichting bewijs te leveren van de geleden letselschade (‘Wie eist, bewijst’).

Billijkheidscorrectie

Zie: eigen schuld/schulddeling (E)

Blijvende invaliditeit

Bij een medische expertise wordt o.a. de mate van beperkingen weergegeven in een percentage blijvende invaliditeit (ook wel functionele invaliditeit genoemd). Dit percentage wordt ontleend aan tabellen die door alle expertiserend artsen worden gehanteerd. Hoe hoger het percentage, hoe meer beperkingen er zijn. Het percentage is veelal de leidraad voor het vaststellen van de hoogte van het smartengeld.

Buitengerechtelijke kosten (BGK)

Kosten die gemaakt moeten worden om de schade, zonder tussenkomst van de rechter, te verhalen op de tegenpartij. Hieronder vallen bijvoorbeeld het honorarium van de belangenbehartiger, de kosten voor de medisch adviseur, de kosten voor het opvragen van medische gegevens enzovoort. Deze kosten behoren tot de schade en zullen in beginsel vergoed moeten worden door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

Burn out

Een toestand (of dreiging van) emotionele uitputting naar aanleiding van menselijke interactie. Gecombineerd met verschijnselen van:

• depersonalisatie/cynisme (anderen als negatief subject of object zien)

• verminderd vertrouwen in persoonlijke competentie.

De emotionele uitputting, en wel naar aanleiding van een ervaren overlast met betrekking tot medemensen, is kenmerkend.

C top

CANS

Zie: RSI (R)

Causaliteit

Het verband tussen oorzaak en gevolg. De vraag of de klachten ongevalsgerelateerd zijn, speelt een rol bij de aansprakelijkheid en bij het bepalen van de omvang van de schade. Zie ook medische causaliteit (M) en juridische causaliteit (J).

Cessie, akte van

Zie: akte van cessie (A)

Claim

Zie:schadeclaim (S)

D top

Daad, onrechtmatige

Zie: onrechtmatige daad (O)

Derdenregeling, schuldloze

Zie: schuldloze derdenregeling (S)

Derdenrekening

Een bankrekening die wordt gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden ontvangen. Bijvoorbeeld advocaten, letselschadebureaus, notarissen, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. Derdenrekeningen worden gebruikt om namens clienten bedragen te incasseren. Vanaf de derdenrekening wordt het vervolgens overgemaakt naar de opdrachtgever. Derdenrekeningen genieten wettelijke bescherming, wat er op neerkomt dat op derdenrekeningen geen beslag gelegd kan worden, ook niet in geval van faillissement, zodat er garantie is dat de gelden daadwerkelijk in handen zullen komen van de rechthebbende(n).

Dystrofie, posttraumatische

Zie: posttraumatische dystrofie (P)

E top

Eenogigenverzekering

Een verzekering die kan worden afgesloten indien men het zicht uit één oog is verloren. Indien dan door welke oorzaak ook, het zicht uit het andere oog eveneens wordt verloren of minder wordt dan 25%, komt de verzekering tot uitkering met een maandelijkse rente. De verzekering wordt aangeboden door Nationale Nederlanden.

Economische kwetsbaarheid

Letsel dat leidt tot beperkingen die resulteren in afgenomen kansen en een verhoogd risico op eerdere uitval in het arbeidsproces.

Eigen schuld/schulddeling

Het uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen schade draagt, tenzij die wordt veroorzaakt door een ander. Bij eigen schuld dient men dus in beginsel de schade die een gevolg is van die eigen schuld zelf te dragen. Op die regel bestaan wel een paar belangrijke uitzonderingen.

  1. In geval van een ongeval zal zelden eigen schuld van de werknemer worden aangenomen. Het is dan alles of niets: of de werknemer krijgt niets, of de werkgever moet de schade volledig betalen. Schulddeling komt in beginsel niet voor.
  2. Ook voor voetgangers en fietsers wordt een uitzondering gemaakt. Ook al hebben zij voor het grootste deel schuld, zij krijgen in ieder geval 50% va hun schade vergoed als die wordt veroorzaakt door een gemotoriseerd voertuig. Bij kinderen jonger dan 14 jaar wordt de schade zelfs altijd volledig vergoed. Het betreft hier een bijzondere toepassing van de billijkheidscorrectie (zie punt 3).
  3. Ten slotte is er nog de algemene billijkheidscorrectie. Als iemand zwaar letsel heeft, dan kan het onbillijk zijn om de eigen schuld volledig tegen hem in te roepen. Dit geldt met name indien het slachtoffer zijn schade voor dat deel zelf dient te dragen en de dader verzekerd is. Dan kan er een correctie komen. Voorbeeld: iemand heeft 50% eigen schuld, maar de schadevergoeding wordt gecorrigeerd naar bijvoorbeeld 75% vanwege de ernst van het letsel en het feit dat de dader verzekerd is.

Eindsituatie, medische

Zie: medische eindsituatie (M)

Expertise, medische

Zie: medische expertise (M)

F top

Finale kwijting

Een bepaling waarmee algehele en definitieve (schade)regeling c.q. betaling plaatsvindt.

Fout, medische

Zie: medische fout (M)

Functieverlies

Een blijvende functiestoornis als gevolg van een aangeboren afwijking, een ziekte of een ongeval. Afhankelijk van welk deel van het lichaam is getroffen, wordt het functieverlies uitgedrukt in een percentage verlies van het betreffende onderdeel van het lichaam of van de mens als geheel.

Functionele invaliditeit

Zie: blijvende invaliditeit (B)

G top

Gelaedeerde

In het aansprakelijkheidsrecht is dit het slachtoffer, de benadeelde persoon, de persoon die nadeel heeft ondervonden door een onrechtmatige daad van een ander.

I top

Immateriële schade

Zie ook smartengeld (S). Door een ongeval kan men naast de geleden schade (bijvoorbeeld kosten) ook aanspraak maken op een smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor de immateriële schade, zoals voor de geleden pijn, de duur van de behandelingen, littekens, de blijvende klachten en beperkingen enz. De hoogte van het smartengeld hangt in belangrijke mate af van de ernst van het letsel en de mate van de blijvende klachten en beperkingen. Om dit te kunnen beoordelen kan het smartengeld meestal pas bepaald worden als er sprake is van een medische eindtoestand. Dan kan overzien worden wat de gevolgen van het ongeval zijn geweest en in de toekomst zullen zijn. Om de hoogte van het smartengeld te kunnen bepalen wordt gezocht naar een vergelijkbare zaak, waaraan de rechter al een smartengeldvergoeding heeft toegewezen. In Nederland bestaat er nog geen recht op een smartengeldvergoeding voor familie van een letselslachtoffer of voor nabestaanden van een overledene (zie ook affectieschade).

Invaliditeit, blijvende

Zie: blijvende invaliditeit (B)

J top

Juridische causaliteit

Denk hierbij aan zwaardere gevallen van aansprakelijkheid richting werknemers of jeugdige verkeersdeelnemers waarbij de schade (volledig) aan andere partijen wordt toegekend, ook al kunnen alle gevolgen medisch niet vanuit het ongeval verklaard worden. Soms moet er dus (veel) meer schade worden toegerekend dan volgens de artsen door het ongeval is veroorzaakt.

K top

Keurmerk Letselschade

De Stichting Keurmerk Letselschade ontwikkelde en handhaafde kwaliteitsnormen voor rechtshulpverleners die actief zijn in letselzaken. Het ging hierbij om letselschade-advocaten en letselschade-experts. Het keurmerk omvatte een aantal belangrijke waarborgen, zoals onafhankelijkheid, deskundigheid, transparantie, communicatie en duidelijkheid. De keurmerknormen werden jaarlijks gecontroleerd. Door middel van het keurmerk was het gemakkelijker een goede keuze te maken uit de diverse rechtshulpverleners.

Per 1 januari 2017 is de Stichting Letselschade opgegaan in de Letselschaderaad. Vanaf dat moment bestond het Register Letselschade. Per 1 januari 2021 is dit omgezet naar het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Kosten, buitengerechtelijke

Zie: buitengerechtelijke kosten (B)

Kwetsbaarheid, economische

Zie: economische kwetsbaarheid (E)

Kwijting, finale

Zie: finale kwijting (F)

L top

Letselschade

Wat is letselschade? Letselschade wordt ook wel personenschade genoemd. Lichamelijke en/of psychische schade als gevolg van een verwonding. Het gaat om structurele pijnen en klachten die leiden tot functionele beperkingen. Pas wanneer deze schade door een ander is veroorzaakt waardoor die aansprakelijk is, kan de letselschade worden gevorderd. Tot letselschade behoren materiële en immateriële schade (smartengeld). De letselschade kan bijvoorbeeld bestaan uit inkomensverlies, kosten van hulp, kosten van medicijnen en verbandmiddelen en schade wegens gederfde levensvreugde (smartengeld).

Het woord letselschade staat pas sinds een paar jaar in de wet, namelijk bij deelgeschillen. Die kunnen alleen worden gestart als er srake is van letselschade of overlijdensschade.

Letselschadespecialist

Een letselschadespecialist is in feite iemand die verstand heeft van letselschade. Vaak zal dat een registerexpert zijn of een letselschadeadvocaat. Die noemen zich echter vaak geen letselschadespecialist. Een registerexpert heeft het certificaat behaald en is als registerexpert ingeschreven in het register van het NIVRE. Officieel heet zo iemand dan een registerexpert personenschade. Personenschade is een synoniem voor letselschade.

Lumpsum

De schade wordt vaak afgewikkeld door het betalen van een geldbedrag ineens. De hoogte van het bedrag hangt van veel factoren af. Als er sprake is van veel onbekende (toekomst)factoren, kan worden besloten de schade te vergoeden middels een afgerond bedrag, zonder dat exact de diverse schadeposten worden vastgesteld. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er discussie is over de schadeposten voor de toekomst of als er geen afdoend bewijs kan worden geleverd. Een regeling met een afgerond geldbedrag kan dan een oplossing zijn. Dit bedrag wordt een lumpsum genoemd.

M top

Machtiging, medische

Zie: medische machtiging (M)

Materiële schade

Bestaat uit de daadwerkelijke uitgaven die men als gevolg van het letsel heeft gehad. Hierbij kan men denken aan medische kosten, verlies van inkomsten, kosten van huishoudelijke hulp, kosten voor beschadigde kleding, en vervoerskosten. De kosten moeten altijd een direct gevolg zijn van het opgelopen letsel. Het gaat dus om schade die direct in geld is uit te drukken.

Medisch adviseur

Zowel een verzekeraar als een belangenbehartiger moeten gebruik maken van een medisch adviseur om de medische informatie te kunnen beoordelen en de behandelaar van de verzekeraar of de belangenbehartiger te adviseren. Veel verzekeraars hebben eigen medisch adviseurs in (vaste) dienst. Een goede medisch adviseur werkt maar voor één van beide partijen, dus adviseert alleen verzekeraars of alleen belangenbehartigers.

Medische causaliteit

Voor het beoordelen van de schade is het van belang dat het letsel een gevolg is van het ongeval. Er moet sprake zijn van een oorzakelijk (causaal) verband tussen de klachten en het ongeval. Als er sprake is van afwijkingen die al voor het ongeval bestonden of als er ook zonder ongeval beperkingen ontstaan zouden zijn, dan moet uitgezocht worden hoe de situatie zonder ongeval geweest zou zijn. Er kunnen forse discussies met de tegenpartij ontstaan over de vraag welke schade door het ongeval is ontstaan. Het is dan ook van groot belang de een belangenbehartiger beschikt over een goede medisch adviseur. Uiteindelijk gaat het echter om het vaststellen van het juridisch causaal verband.

Medische eindsituatie

Hier is sprake van als er geen verbeteringen of verslechteringen meer zijn te verwachten. De vuistregel voor artsen is dat er na twee jaar sprake is van een medische eindtoestand. In een specifieke situatie kan het zijn dat er al eerder of pas later sprake is van een eindtoestand. Na het bereiken van een medische eindtoestand kan er een schatting van de toekomstschade gemaakt worden en beoordeeld.

Medische expertise

Als het letsel niet herstelt en er blijvende beperkingen zijn, moet in de meeste gevallen een oordeel van een onafhankelijk specialist worden gevraagd, over de mate van beperkingen die door het ongeval zijn ontstaan. Dit oordeel zal de basis vormen voor het verdere overleg over de schadevergoeding. Als de schade in onderling overleg wordt geregeld, dan moet er voor het onderzoek overeenstemming bereikt worden over de keuze van de specialist en de vraagstelling. Een specialist kan echter ook door de rechter worden aangewezen. In de praktijk moeten de conclusies uit een expertiserapport door beide partijen worden geaccepteerd, tenzij afdoende aantoonbaar is dat de specialist onjuiste conclusies heeft getrokken.

Medische fout

Een medische handeling, waarvan het resultaat tegengesteld is aan de oorspronkelijke planning, hetgeen met de huidige stand van medische kennis, voorkomen had kunnen worden. Als een arts een fout maakt, waardoor een patiënt schade lijdt, moet beoordeeld worden of dit de arts te verwijten is. Van een arts kan niet verwacht worden dat de behandeling altijd succesvol is. In de praktijk ontstaan namelijk ook complicaties, waardoor de behandeling niet het gewenste effect heeft. Dit kan lang niet altijd door de arts voorkomen worden. De scheidingslijn tussen een complicatie en een medische fout is vaak moeilijk te rekken en levert in de praktijk dan ook meestal veel discussie op.

Medische machtiging

Voor het beoordelen van de letselschade moet een medisch adviseur beschikken over medische informatie. Deze informatie moet worden opgevraagd bij de behandelende artsen en therapeuten. De informatie mag door de arts niet aan een ander worden gegeven, tenzij het slachtoffer de arts daarvoor toestemming geeft. Deze toestemming wordt gegeven door een medische machtiging te ondertekenen. Als de medisch adviseur met een verzoek deze machtiging meestuurt, dan weet de arts dat hij de gevraagde informatie mag verstrekken.

Minnelijke regeling

Ook wel schikking genoemd. Overeenkomst waarbij beide partijen wat toegeven en tot een afwikkeling van het dossier komen zonder inschakeling van de rechter.

N top

NIS (Nederlands Instituut van Schaderegelaars)

Voor letselschaderegelaars is het belangrijk om op hun vakgebied belangrijke ontwikkelingen bij te houden en te blijven volgen. Ook is het goed om met collega’s over het vak te praten. Daarom is het NIS opgericht als een beroepsvereniging. Om lid te kunnen worden van het NIS moet aan opleidingseisen worden voldaan.

NIVRE (Nederlands Instituut van Register-Experts)

Wanneer een expert, zoals een belangenbehartiger of letselschaderegelaar, aan een groot aantal opleidings- en ervaringseisen voldoet, dan kan hij ingeschreven worden in het register van het NIVRE en mag hij zich register-expert (re) noemen. Ook moet hij jaarlijks zijn opleidingseisen bijhouden om ingeschreven te mogen blijven.

No cure, no pay

Afspraak waarbij een cliënt alleen kosten verschuldigd is indien een bepaald resultaat wordt behaald. Bij verlies zijn geen kosten verschuldigd. Dit vergoedingssysteem wordt door de kantoren die niet in het bezit zijn van het Keurmerk Letselschade vaak toegepast ofschoon dat niet nodig is.

NPP-richtlijn

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen verzekeringsmaatschappijen en belangenbehartigers in het Nederlands Platform voor Personenschade (NPP, nu De Letselschaderaad geheten) over het regelen van letselschade. Uit dit overleg komen richtlijnen voor, die partijen kunnen hanteren, om onnodige discussies te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de richtlijn dat bij ziekenhuisopname een bedrag van € 25,- per dag wordt vergoed en niet alle bonnen van fruitmanden, tijdschriften e.d. hoeven te worden bewaard.

O top

Onrechtmatige daad

Een handeling waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander benadeelt of schade toebrengt. Ook het nalaten van wat men had behoren te doen kan als een onrechtmatige daad beschouwd worden. Het is een begrip in het burgerlijk recht.

Organisch Psychosyndroom (OPS)

Ook wel schildersziekte genoemd. Een verzamelnaam voor ziekteverschijnselen (syndroom) die men kan oplopen als men langdurig in contact is geweest met organische oplosmiddelen. De stoffen komen via de huid of door inademing in het lichaam terecht.

Overlijdensschade

Het gevolg van het overlijden van een persoon. Alleen de nabestaanden die in de wet genoemd worden kunnen schade verhalen. De kosten die verhaalbaar zijn bestaan o.a. uit de begrafeniskosten, voor zover niet door een begrafenisverzekering wordt vergoed. Als de nabestaanden door de overledene werden onderhouden, dan kan het gederfd levensonderhoud ook als schade verhaald worden. Het berekenen hiervan is gespecialiseerd werk en hiervoor wordt vaak een rekenkundig bureau ingeschakeld. Smartengeld voor de nabestaanden is in Nederland (nog) niet verhaalbaar, omdat de wet daarvoor geen mogelijkheid biedt.

P top

Pensioenschade

Het niet meer aan pensioenverplichtingen kunnen voldoen (pensioenbreuk) en het daardoor niet meer opbouwen van pensioen, bijvoorbeeld als gevolg van letselschade.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Als een slachtoffer blijvende beperkingen heeft waarvoor extra hulp (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp) nodig is, dan kan bij de overheid een persoonsgebonden budget (PGB) aangevraagd worden. De noodzakelijke hulp kan dan zelf worden ingekocht met het budget (bedrag per jaar) dat ter beschikking wordt gesteld. Wel moet achteraf verantwoord worden waar het budget aan besteed is. Ook kan er sprake zijn van hulp in natura. Veel slachtoffers met een PGB (budgethouders) laten zich bijstaan door de belangenvereniging Per Saldo, omdat de regelingen en administratie ingewikkeld kunnen zijn. Het is lang niet altijd redelijk dat een verzekeraar van een slachtoffer verlangt dat een PGB wordt aangevraagd, vanwege de administratieve rompslomp die dat met zich meebrengt.

Posttraumatisch stress-syndroom (PTSS)

Een aandoening die kan ontstaan door een ernstige traumatische gebeurtenis die moeilijk of helemaal niet verwerkt kan worden. De gebeurtenis heeft psychisch schade (trauma) veroorzaakt en roept zoveel spanning en angst (stress) op, dat het normale leven erna (post) ernstig wordt verstoord.

Posttraumatische dystrofie

Een complicatie (dystrofie) die na (post) een letsel of een operatie aan een ledemaat (trauma), arm of been, ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel.

Postwhiplashsyndroom

Letsel aan de nek, ontstaan door een plotselinge overrekking van de weke delen van de nek. Indien de hierdoor veroorzaakte pijnen niet binnen zes maanden verdwijnen, dan is er sprake van het postwhiplashsyndroom.

Predispositie

Het kan voorkomen dat iemand voor ongeval al een medische aandoening had of extra kwetsbaar was. Hierdoor kan het letsel ernstigere gevolgen hebben dan bij iemand zonder deze uitgangspositie. De verzekeraar moet het slachtoffer accepteren, zoals deze is, en moet dan de extra schade ook vergoeden. Wel levert dit vaak veel discussie op omdat uitgezocht moet worden, waarom bij dat slachtoffer het letsel meer schade oplevert. Predispositie heeft invloed op de looptijd van toekomstschade, niet op het causaal verband.

Pre-existentie

Als iemand voor het ongeval al een medische aandoening had en daarna letsel oploopt, dan wordt de situatie na het ongeval bepaald door zowel de al voor het ongeval bestaande (pre-existente) klachten als de ongevalklachten. In principe hoeft de verzekeraar alleen de schade die uit het ongeval voortvloeit te vergoeden, maar vaak is het onderscheid moeilijk te maken. Langdurige discussies kunnen het gevolg zijn.

R top

Rechtsbijstandsverzekering

Een verzekering die recht geeft op juridisch advies of daadwerkelijke bijstand bij geschillen, ook bij letselschade.

Regeling, minnelijke

Zie: minnelijke regeling (M)

Registerexpert personenschade (re)

Een registerexpert personenschade heeft de opleiding tot registerexpert personenschade behaald en is ingeschreven in het register personenschade van het NIVRE. Hier wordt personenschade gebruikt, maar daar had ook letselschade kunnen staan, dat betekent namelijk hetzelfde.

Regres

Het instellen van een vordering tegen de veroorzaker van een ongeval om schade te verhalen. Vaak is dit een derde partij, bijvoorbeeld een werkgever of zorgverzekeraar.

Reïntegratie

Terugkeer in eigen of ander (passend) werk.

Rente, wettelijke

Zie: wettelijke rente (W)

Restitutierisico

Het risico dat een aansprakelijke partij loopt wanneer er meer voorschotten worden uitgekeerd dan de schade uiteindelijk groot blijkt te zijn. Het risico bestaat eruit dat de ontvanger (in dit verband het slachtoffer met letselschade) moet terugbetalen aan de aansprakelijke partij en dat niet kan of wil.

Revalidatie

Het geheel van medische en sociale maatregelen die bedoeld zijn om de validiteit van patiënten zover mogelijk te herstellen.

RSI (Repetitive Strain Injury)

Een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voorkomen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers. De klachten worden doorgaans veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beide.

S top

Sans préjudice

Een term die wordt gebruikt bij de afwikkeling van een schadeclaim. Er wordt een (onverplichte) uitkering gedaan, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend voor toekomstige gevallen.

Schade, materiële

Zie: materiële schade (M)

Schade, immateriële

Zie: immateriële schade (I)

Schadebeperkingsplicht

Ieder slachtoffer heeft de plicht zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Van het slachtoffer mag bijvoorbeeld verwacht worden dat hij zich inzet om te herstellen van het letsel en de genezing niet tegenwerkt. Ook moet voorkomen worden dat onnodige kosten worden gemaakt. De aansprakelijke verzekeraar mag van het slachtoffer verwachten dat hij eerst een beroep doet op sociale verzekeringen (bijvoorbeeld een WIA of WW- uitkering). Als er keuze is tussen twee oplossingen die gelijkwaardig zijn, dan moet in principe voor de goedkoopste gekozen worden.

Schadeclaim

Eis tot schadevergoeding ten laste van een ander of diens verzekeraar.

Schadevergoeding

(Financiële) compensatie voor geleden schade.

Schikking

Zie: minnelijke regeling (M)

Schuldloze derdenregeling

Deze regeling houdt in dat een verzekeringsmaatschappij gehouden is om een schadevergoeding te geven aan eenieder die betrokken is geraakt bij een verkeersongeval, terwijl aan die persoon geen verwijt is te maken over het ontstaan van dat ongeval. Denk bijvoorbeeld aan een passagier in een auto waarvan de bestuurder een andere weggebruiker aanrijdt.

Second opinion

De onafhankelijke beoordeling van een letselschadedossier door een andere belangenbehartiger dan de eigen belangenbehartiger.

Shockschade

Zie ook affectieschade (A). Schadevergoeding waarop iemand recht kan hebben wanneer deze persoon een ongeval heeft waargenomen waarbij een naaste is overleden of ernstig gewond is geraakt. Het gaat daarbij om het psychisch leed dat rechtstreeks door de confrontatie met het ongeval is veroorzaakt.

Slachtofferhulp Nederland

Een organisatie die gratis hulp biedt aan slachtoffers (waartoe ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen worden gerekend) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten op praktisch, juridisch en psychosociaal gebied.

Smartengeld

Zie ook immateriële schade (I). Vergoeding van niet in geld uit te drukken schade (veroorzaakt leed). Smartengeld wordt toegekend bij aantasting in de persoon door lichamelijk of geestelijk letsel, aantasting van eer of goede naam (ook van de nagedachtenis van de overledene) of anderszins (zoals een inbreuk op de privacy).

Stelplicht

Zie ook bewijslast (B). De verplichting gemotiveerd te stellen wat er is gebeurd, of waarom er verwijtbaar zou zijn gehandeld.

Stress-syndroom, posttraumatisch

Zie: posttraumatisch stress-syndroom (P)

Stuiting

Door een handeling met een beoogd rechtsgevolg blokkeren van de verjaring. Dit gebeurt veelal per aangetekende brief. Er gaat dan een nieuwe periode van (meestal) vijf jaar.

T top

Toevoeging gefinancierde rechtshulp

Iedereen heeft recht op rechtsbijstand. Het mag niet uitmaken of iemand weinig of veel geld heeft. Daarom is geregeld dat mensen die de kosten van een advocaat niet kunnen betalen, toch rechtshulp kunnen krijgen. De overheid betaalt in dat geval een deel van de kosten. Men betaalt in dat geval éénmalig een eigen bijdrage. Eventuele aan de zaak verbonden kosten van anderen (zoals griffierecht van de rechtbank en leges) betaalt men ook zelf. Dat heet ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’ en wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

V top

Vaststellingsovereenkomst

Dit is een bijzondere overeenkomst waarbij partijen zich met het oog op de beëindiging of voorkóming van hun geschil binden aan een aantal afspraken die bedoeld zijn om de schade te regelen. Het betreft een contract tussen slachtoffer en wederpartij (of zijn verzekeraar). Meestal wordt daarbij de zogenaamde finale kwijting verleend. Dat wil zeggen dat het slachtoffer verklaart niets meer van de verzekeraar of aansprakelijke partij te zullen claimen, ook niet als het later toch tegenviel. Een voorbehoud kan worden opgenomen in de overeenkomst. Dan kan men onder bepaalde omstandigheden wel terugkomen op de schaderegeling.

Verband, causaal

Zie: causaal verband (C)

Verjaring

Een slachtoffer heeft niet eeuwig de tijd om een vergoeding van zijn letselschade te vorderen. Uit de wet volgt dat een slachtoffer binnen een bepaalde periode de veroorzaker aansprakelijk moet stellen. Als dat te laat wordt gedaan kan er sprake zijn van verjaring. De gangbare verjaringstermijn is vijf jaar na het ontstaan van de schade, maar er zijn uitzonderingen. Als er sprake is van verjaring is het niet meer mogelijk een vergoeding te krijgen voor de letselschade. De verjaring kan worden tegengehouden door een stuiting. Bij stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Verlies van arbeidsvermogen

Het gehele of gedeeltelijke onvermogen om door middel van arbeid een inkomen te verwerven, of in en rond de woning werkzaam te zijn.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Een vorm van verlies van arbeidsvermogen. Hieronder wordt verstaan dat men, door de (blijvende) gevolgen van een ongeval, ziekte of medische fout, geen taken in en rond het huis meer kan uitoefenen.

Verschot

Wat men (voor een ander) uitgeeft of voorschiet. Het gaat hier meestal om kosten voor het opvragen van medische gegevens, het uitbrengen van medisch advies of het aanvragen van een procesadvies.

Voorschot

Een voorlopige betaling in de periode tussen het ongeval en de eindafwikkeling, ter compensatie van reeds gemaakte kosten of ter beperking of voorkoming van de plicht wettelijke rente te betalen.

W top

Wederpartij

Ook wel tegenpartij genoemd. Degene die aan de andere kant staat (tegenstander), die de letselschade heeft veroorzaakt.

Wettelijke aansprakelijkheid

In de wet vastgelegde verantwoordelijkheid en verplichting tot vergoeding van schade. Er wordt bedoeld dat de ene persoon gehouden is de schade van een andere persoon te vergoeden. De persoon in kwestie is ‘aansprakelijk’ voor die schade.

Wettelijke rente

De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een geldsom.

Whiplash

Langdurige hoofd- en nekpijn met duizeligheid, veroorzaakt door een plotselinge, heftige beweging van de nek. Hierbij worden de nekspieren overrekt. De naam whiplash betekent zweepslag. Een whiplash komt vaak voor na een achterop-aanrijding.

Z top

Zelfwerkzaamheid, verlies van

Zie: verlies van zelfwerkzaamheid (V)

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks