Algemene voorwaarden Ridder Letselschade

laatst bijgewerkt: 2015

Artikel 1 Begrippen

 1. Ridder Letselschade: Ridder Letselschade is de handelsnaam van Ridder Letselschade B.V., een besloten vennootschap die als hoofddoel heeft de belangen te behar­tigen van letselschade slachtoffers. Ridder Letselschade is als zodanig onder nummer 57573905 inge­schreven bij de Kamer van Koophandel.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon van wie Ridder Letselschade een opdracht heeft aan­vaard of met wie Ridder Letselschade op welke wijze ook in onderhandeling is of is geweest over het verstrekken van een opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Ridder Letselschade verstrekte of te ver­strekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn ge­komen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeen­gekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeen-gekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voor­waarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Ridder Letselschade op de opdracht van toepassing zijn ver­klaard.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door Ridder Letselschade. Op de opdracht is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden, en/of de overeenkomst met de opdrachtgever, wordt afgeweken.
 2. Elke opdracht wordt schriftelijk aanvaard, waartoe een overeenkomst tussen Ridder Letselschade en de opdrachtgever kan worden opgesteld en ondertekend.
 3. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van die overeenkomst en daarna van deze voorwaarden boven het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. Zonodig in afwijking van artikel 7:404 BW, bepaalt Ridder Letselschade wie met de uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen.

Artikel 4 Opdrachten

 1. Onder ‘opdracht’ worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: vaststellen en/of onderzoeken van, rapporteren over, adviseren en bemiddelen bij (letsel-)schade in de ruimste zin van het woord, het verhalen van loonschade, het verhalen van uitgekeerde schadepenningen en verder alle werkzaamheden in het kader van de bedrijfsuitoefening die hierboven niet genoemd zijn.
 2. Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, zal deze in de opdrachtbevesti­ging of overeenkomst worden omschreven.
 3. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever, of door opdrachtgever aan te wijzen natuurlijke of rechtspersonen. Andere derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ridder Letselschade mogen rapporten, brieven, berekeningen, etc. niet worden geopenbaard, tenzij Ridder Letselschade gelet op de aard van de op­dracht geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend.
 4. Ridder Letselschade is bij uitsluiting van ieder ander rechthebbende op de bij de uitvoering van op­drachten vergaarde gegevens evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. Ridder Letselschade is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de op­dracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht.
 5. Ridder Letselschade is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, in­dien die volledig overeenkomt met de inhoud van het originele, door en bij Ridder Letselschade be­waarde of opgeslagen document.

Artikel 5 Verplichtingen van Ridder Letselschade

 1. Ridder Letselschade zal de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen vervullen en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. De door Ridder Letselschade ingeschakelde deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

Artikel 6 Deskundigen

 1. Indien nodig staat het Ridder Letselschade vrij, doch niet dan na overleg met de opdrachtgever, zich bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenge­komen.

Artikel 7 Uitwisseling en opslag van gegevens

 1. De opdrachtgever is verplicht Ridder Letselschade volledig en juist te informeren over alle voor de uit­voering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante gege­vens aan Ridder Letselschade ter beschikking te stellen.
 2. Ridder Letselschade staat ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan van de relevante gege­vens en bescheiden is voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle medische gegevens worden bewaard en opgeslagen in overeenstemming met de geldende regelgeving in de branche.

Artikel 8 Einde van de opdracht

 1. De opdracht eindigt door volbrenging. Het staat Ridder Letselschade vrij elke opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal Ridder Letselschade – naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindin­gen. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt hierbij dan ook terzijde gesteld.
 2. Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk (i) indien de opdrachtgever zijn ver­plichtingen jegens Ridder Letselschade niet nakomt, (ii) indien de opdrachtgever in staat van faillisse­ment komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert, (iii) indien de opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding of (iv) indien Ridder Letselschade op andere gronden vreest dat de op­drachtgever zijn ver­plichtingen jegens Ridder Letselschade niet zal nakomen.

Artikel 9  Aansprakelijkheid, vrijwaring, verval

 1. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Ridder Letselschade en van iedereen die voor of namens haar werkzaam is, ondergeschikten, hulppersonen hieronder begrepen, kan uitsluitend worden gebaseerd op schending van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen.
 2. De aansprakelijkheid van Ridder Letselschade reikt niet verder dan uit de navolgende leden blijkt. On­der Ridder Letselschade worden in voorkomend geval ook verstaan haar bestuurder(s) en werknemers en allen die op welke wijze dan ook voor Ridder Letselschade werkzaam zijn.
 3. Ridder Letselschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.
 4. Ridder Letselschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk op­zicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte ap­paratuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroom­uitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.
 5. De aansprakelijkheid van Ridder Letselschade is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uit­zondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor gevolgschade of indi­recte schade is Ridder Letselschade nimmer aansprakelijk.
 6. Indien zuivere vermogensschade ontstaat door het verwijtbaar laten verlopen van een termijn, of door een andere toerekenbare tekortkoming in de behandeling van de opdracht door Ridder Letselschade, is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot het in lid 8 genoemde bedrag.
 7. Het maximale bedrag waarvoor Ridder Letselschade aansprakelijk kan zijn, bedraagt EUR 250.000,00 per geval, waarbij een reeks schades uit dezelfde oorzaak als één geval wordt beschouwd.
 8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Ridder Letselschade afgesloten be­roepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Ridder Letselschade in rekening gebrachte honorarium, tot een bedrag van ten hoogste € 15.000,00.
 9. Indien Ridder Letselschade in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaan­de is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden Ridder Letselschade terzake daarvan te vrijwaren.
 10. Iedere rechtsvordering tegen Ridder Letselschade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor Ridder Letselschade aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevon­den.

Artikel 10 Facturering en betaling

 1. Ridder Letselschade factureert in beginsel aan de opdrachtgever. Deze nota’s, ook tussentijdse en/of nota’s ter doorberekening van door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien in de met de opdrachtgever op schrift gestelde over­eenkomst anders is bepaald, gelden die bepalingen.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting, op de door Ridder Letselschade aan te wijzen rekening of op andere door Ridder Letselschade aan te geven wijze.
 3. Mocht een nota van Ridder Letselschade niet of niet geheel binnen 14 dagen zijn voldaan, dan zal de opdrachtgever over het niet-betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Delen van een maand gelden daarbij als gehele maand.
 4. Wanneer de opdrachtgever – na schriftelijke aanmaning – in gebreke blijft te betalen, zijn door de op­drachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de gerechtelijke kosten (waaronder de gerechtskosten en de kosten van juridische bijstand) alsmede alle andere kosten ge­maakt ter inning van de vordering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.
 5. Indien een factuur of declaratie in het kader van BW 6:96 verhaalbaar is op een aansprakelijke partij of anderszins, zal Ridder Letselschade trachten deze volledig te verhalen. Eventuele verrekening met de opdrachtgever zal per geval worden beoordeeld. Afspraken hierover worden opgenomen in de over­eenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 2 van deze voorwaarden.
 6. Indien Ridder Letselschade namens haar cliënt of anderszins opdracht geeft tot het verstrekken van informatie of het verrichten van een dienst, dient de daarop betrekking hebbende factuur op straffe van verval van die factuur en dus van de betalingsverplichting van Ridder Letselschade, binnen 30 dagen na de dag waarop de informatie door Ridder Letselschade is ontvangen of de dienst aan Ridder Letselschade is geleverd, te zijn toegezonden. Het bewijs van toezending van de informatie of het verstrekken van de dienst binnen de gestelde termijn, rust op de schuldeiser.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, ook al zou volgens het internationaal pri­vaatrecht het recht van een ander land van toepassing zijn.
 2. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Ridder Letselschade en haar opdrachtgever(s) voort­vloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Zwolle/Lelystad.

Artikel 12

 1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Voorwaarden Ridder Letselschade 2015’.
 2. Deze voorwaarden worden op eerste aanvraag toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 57573905.
 3. De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is tevens op te vragen / in te zien via de website van Ridder Letselschade, www.ridder-letselschade.nl.
© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks