Klantbeoordeling 9.0/10 Nu tot 22.00 uur bereikbaar! 036 522 0342 info@ridder-letselschade.nl

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

Doe de letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 min heeft u een uitslag.

Doe de test

 • Verzekeraars hebben de sleutel in handen voor betere regeling van letselschade!

 • Aansprakelijkheid ouders Tristan van der V.

 • Leeftijdswelvaart resulteert in hogere schadepost

Veelgestelde vragen

1. Wat wordt onder letselschade verstaan?

Het woord letselschade staat nergens in de wet en daarom leggen wij u in ons letselschade woordenboek uit wat ermee wordt bedoeld. Het woord letselschade  wordt als verzamelterm voor de materiële en immateriële gevolgen van zowel lichamelijk als geestelijk letsel gebruikt. Wanneer u letselschade heeft opgelopen, kan dit grote gevolgen hebben voor u, bijvoorbeeld omdat u niet meer kunt werken, uw huis en tuin niet meer kunt onderhouden, etc. Ook hebt u misschien pijn, blijvend letsel, een litteken, waardoor u immateriële schade lijdt. Alle schadecomponenten bij elkaar noemen we letselschade.

2. Wanneer wordt mijn letselschade vergoed?

In ieder geval moet er een ander aansprakelijk zijn voor het ontstaan van de schade. De letselschadespecialisten van Ridder Letselschade kennen het aansprakelijkheidsrecht en kunnen gratis voor u beoordelen of aansprakelijkheid aanwezig zou kunnen zijn. Daarna moet er natuurlijk worden bewezen dat u letselschade hebt (zie Bewijs uw letselschadeclaim).

3. Welke schade kan ik vergoed krijgen?

Onder Letselschade vallen onder andere:

 • de kosten van extra huishoudelijke hulp;
 • het eigen risico van uw ziektekostenverzekering;
 • de kosten in verband met re-integratie of omscholing;
 • reiskosten naar artsen en andere behandelaren;
 • gederfd loon (verlies van arbeidsvermogen);
 • schade aan kleding en persoonlijke bezittingen;
 • kosten die u moet maken tijdens een opname in het ziekenhuis;
 • smartengeld, vanwege pijn, gederfde levensvreugde, geleden verdriet, invaliditeit, etc…
 • de kosten in verband met deskundige juridische bijstand voor het verhaal van uw schade;

4. Wat kost mij rechtsbijstand bij letselschade?

Bij Ridder Letselschade kost u dat niets, tenminste wanneer u het slachtoffer bent geworden van een ongeval. Gaat u naar een advocaat, dan zal die u nooit gratis rechtsbijstand mogen aanbieden. Onze nota moet worden betaald door de aansprakelijke partij en die doet dat in de meeste gevallen ook. Soms lukt het niet om de nota helemaal vergoed te krijgen, bijvoorbeeld wanneer er geen 100% aansprakelijkheid is, maar slechts een deel. Dan is er sprake van ‘eigen schuld’ aan uw zijde en zou u eigenlijk het niet vergoede deel van onze nota moeten betalen. Dat hoeft bij Ridder Letselschade dus niet. Dat niet betaalde deel houden wij voor eigen rekening.

5. Waarom zou ik Ridder Letselschade eigenlijk inschakelen?

U hoeft ons niet per se in te schakelen, als u maar een echte deskundige inschakelt! Wij zouden u in ieder geval niet adviseren uw letselschadedossier zelf te gaan behandelen. Letselschade is namelijk over het algemeen vrij ingewikkeld, zo ingewikkeld zelfs dat wij ook de ‘gewone’ advocaat in de algemene praktijk, adviseren om onze letselschadespecialisten in de arm te nemen. De deskundigen van Ridder Letselschade hebben veel ervaring en  kennen de letselschademarkt. Bovendien,  u moet uw letselschade bewijzen! Er geldt immers: ‘Wie eist bewijst’. Dit betekent dat u, vanaf het moment dat u een schadeclaim indient, moet bewijzen dat u een ongeval is overkomen waarvoor een ander aansprakelijk is. (Zie ook: Bewijs uw letselschade) Ook moet u bewijzen wat de hoogte van uw schadeclaim is en dat de schade is veroorzaakt door de schadeveroorzakende gebeurtenis (causaal verband). Vaak betekent deze bewijslast dat allerlei deskundigen moeten worden ingeschakeld. Dit kan zijn op arbeidsdeskundig gebied tot een medisch specialist. Via Ridder Letselschade kunt u beschikken over een team van deskundigen op medisch, financieel of juridisch gebied,

6. Hoe ziet het traject van een letselschadedossier er uit?

Dat traject kan worden ingedeeld in het toedrachtsonderzoek, het medisch traject en het traject van de schadevaststelling. Tijdens het eerste deel wordt de toedracht aan de hand van feiten onderzocht en wordt er gekenen wie er aansprakelijk is. Indien de aansprakelijkheid is erkend, moet er medische informatie worden opgevraagd. Onze medisch adviseurs bepalen dan welk letsel het ongeval heeft veroorzaakt. Wij vragen (uiteraard met uw toestemming) de medische informatie op uw behandelaren, zoals huisarts, fysiotherapeut en behandelend medisch specialisten. Ons medisch adviseur maakt op basis van deze informatie een medisch advies, waarin hij de medische causaliteit beschrijft en een inschatting geeft (van het herstel) van het letsel.

Tijdens het hele traject moet steeds worden beoordeeld, of er al schade is ontstaan. Als dat zo is, zullen wij steeds voor u voorschotten gaan aanvragen. Uiteindelijk wordt er een definitief schadeoverzicht gemaakt dat moet dienen om de zaak af te wikkelen. Uw letselschadespecialist bij Ridder Letselschade zal u altijd uitleggen hoe hij aan alle schadeposten is gekomen en op welk bedrag u uiteindelijk zal kunnen rekenen.

7. Hoeveel bedraagt de smartengeldvergoeding?

Ook hier kan niet een standaard antwoord worden gegeven. Immers, hoeveel smart u lijdt hangt helemaal af van uw persoonlijke omstandigheden en met name van het letsel. Indien u blijvend letsel hebt dat u hindert in uw dagelijks leven, hebt u recht op een hogere smartengeldvergoeding. Dat zelfde geldt ook indien u veel pijn hebt (gehad), operaties hebt moeten ondergaan, een ontsierend litteken hebt overgehouden, of geestelijk letsel hebt opgelopen.

Neem bij twijfel contact met Ridder Letselschade op, het kost u niets! Klik hier voor het contactformulier.

8. Hoe lang duurt de afwikkeling van een letselschadedossier gemiddeld?

Ook dit valt eigenlijk niet goed aan te geven. Sommige dossiers duren een aantal maanden, andere duren jaren, soms wel tot 15 jaar aan toe. Het hangt af van de ernst van het letsel en de gevolgen van het letsel op uw  leven. Vaak adviseren wij onze cliënten om niet eerder af te wikkelen dan nadat er een medische eindsituatie is ingetreden. Neem vrijblijvend contact op met ons  en leg uw dossier gratis ter advisering voor. Onze letselschadedeskundigen kunnen u dan een op uw situatie gebaseerd, persoonlijk advies geven. Voor contact kunt u gebruik maken van het contactformulier.

9. Werkt u alleen voor slachtoffers?

Ja, Ridder Letselschade werkt alleen voor slachtoffers. Dat zijn wij verplicht omdat wij in het bezit zijn van het Keurmerk Letselschade. Het is ons niet toegestaan een letselschadeclaim op verzoek van een verzekeraar in behandeling te nemen en dat doen we dus ook niet. Bij ons is uw letselschadeclaim in goede handen. Wij zijn volledig onafhankelijk en hebben geen banden met verzekeraars of andere instanties.

10. Kan mijn zaak verjaren?

Jazeker! U kunt in principe maar tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er aldus sprake is van verjaring kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding, kleine uitzonderingen daargelaten.

11. Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Nee, eigenlijk niet! Voor een rechtsbijstandverzekeraar is uw letselschadedossier immers slechts een kostenpost. Hoe minder men daaraan hoeft te doen, hoe beter men het vindt.  Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid adviseren wij altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van uw (gratis) rechtsbijstandverzekering. Indien de aansprakelijkheid is erkend, adviseren wij u over te stappen naar een gespecialiseerd letselschadebureau, zoals dat van Ridder Letselschade.

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U moet soms echt jaren wachten voordat u krijgt waar u recht op heeft. U hebt recht op een gespecialiseerde belangenbehartiger die over deskundigheid en doorzettingsvermogen beschikt. Deze eigenschap bezitten de deskundigen van Ridder Letselschade. Wij gaan voor u door het vuur en zien u als onze klant, die natuurlijk Koning is!

12. Kan ik het aanbod van de tegenpartij laten toetsen?

Jazeker. Bij Ridder Letselschade kunt u altijd terecht voor een gratis second opinion. Wij beoordelen het aanbod op basis van de Wet, jurisprudentie en onze eigen deskundigheid en ervaring. Een second opinion kost u helemaal niets. Dat geldt trouwens ook voor het advies dat u van uw huidige belangenbehartiger hebt gekregen, ook dat toetsen wij graag en gratis voor u.

13. Mijn vraag staat niet in deze lijst, mag ik u bellen?

Ja hoor, graag zelfs, u mag ons altijd bellen of mailen. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Dan nemen wij gratis en geheel vrijblijvend contact met u op.

Naam*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Uw vraag / opmerking*
U kunt hieronder een datum en tijdstip aangeven waarop wij u terug kunnen bellen
Datum
Tijdstip*
Terug