Letselschade veelgestelde vragen

We beantwoorden graag uw vragen over letselschade. Voordat u contact met ons opneemt, kunt u controleren of uw vraag tussen onze beantwoorde veelgestelde vragen staat. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via 036 522 0342 of via ons contactformulier.

Snel naar:

1. Wat wordt onder letselschade verstaan?

Het woord letselschade stond tot voor een aantal jaren geleden nergens in de wet en daarom leggen we u in ons letselschade woordenboek uit wat ermee wordt bedoeld. Het woord letselschade wordt als verzamelterm voor de materiële en immateriële gevolgen van zowel lichamelijk als geestelijk letsel gebruikt.

Wanneer u letselschade heeft opgelopen, kan dit grote gevolgen hebben voor u, bijvoorbeeld doordat u niet meer kunt werken, uw huis en tuin niet meer kunt onderhouden, etc. Ook heeft u misschien pijn, blijvend letsel, een litteken, waardoor u immateriële schade lijdt. Alle schadecomponenten bij elkaar noemen we letselschade.

2. Wanneer wordt mijn letselschade vergoed?

In ieder geval moet er een ander aansprakelijk zijn voor het ontstaan van de schade, of er moet sprake zijn van een ‘eigen’ verzekering, zoals een SVI, een schadeverzekering voor inzittenden of opzittenden. De letselschadespecialisten van Ridder Letselschade kennen het aansprakelijkheidsrecht en beoordelen eventueel gratis voor u of aansprakelijkheid aanwezig zou kunnen zijn. Daarna moet er natuurlijk worden bewezen dat u letselschade heeft.

3. Welke schade kan ik vergoed krijgen?

Onder letselschade vallen onder andere:

 • de kosten van extra huishoudelijke hulp;
 • het eigen risico van uw ziektekostenverzekering;
 • de kosten in verband met re-integratie of omscholing;
 • reiskosten naar artsen en andere behandelaren;
 • gederfd loon (verlies van arbeidsvermogen);
 • schade aan kleding en persoonlijke bezittingen;
 • kosten die u moet maken tijdens een opname in het ziekenhuis;
 • smartengeld, vanwege pijn, gederfde levensvreugde, geleden verdriet, invaliditeit, etc.;
 • de kosten in verband met deskundige juridische bijstand voor het verhaal van uw schade.

4. Wat kost mij rechtsbijstand bij letselschade?

Bij Ridder Letselschade kost u dat niets, tenminste wanneer u het slachtoffer bent geworden van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijkheid heeft erkend. Gaat u naar een letselschade advocaat, dan zal hij u nooit volledig gratis rechtsbijstand mogen aanbieden.

Onze nota moet worden betaald door de aansprakelijke partij en die doet dat in de meeste gevallen ook. Soms lukt het niet om de nota helemaal vergoed te krijgen, bijvoorbeeld wanneer er geen 100% aansprakelijkheid is, maar slechts een deel. Dan is er sprake van ‘eigen schuld’ aan uw zijde en zou u eigenlijk het niet vergoede deel van onze nota moeten betalen. Dat hoeft bij Ridder Letselschade dus niet. Dat niet betaalde deel houden we voor eigen rekening.

5. Waarom heb ik eigenlijk een belangenbehartiger nodig om mijn letselschade te claimen?

We raden u aan om een belangenbehartiger, zoals Ridder Letselschade, in te schakelen wanneer u letselschade wilt claimen. Het is namelijk een ingewikkeld traject en met onze jarenlange ervaring, weten we precies hoe we u kunnen bijstaan.

Let op dat u altijd iemand inschakelt die is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor de letselschadebranche. Hierdoor moeten we strenge controles ondergaan en moeten we voldoen aan de geldende gedragscodes.

6. Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Is dat niet genoeg?

Nee, eigenlijk niet! Voor een rechtsbijstandsverzekeraar is uw letselschadedossier immers slechts een kostenpost. Hoe minder men daaraan hoeft te doen, hoe beter men het vindt. Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid adviseren we altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van uw (gratis) rechtsbijstandverzekering.

Indien de aansprakelijkheid is erkend, adviseren we u over te stappen naar een gespecialiseerd letselschadebureau, zoals dat van Ridder Letselschade.

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U moet soms jaren wachten, voordat u krijgt waar u recht op heeft. U heeft recht op een gespecialiseerde belangenbehartiger die over deskundigheid en doorzettingsvermogen beschikt.

Deze eigenschap bezitten de deskundigen van Ridder Letselschade. We gaan voor u door het vuur en zien u als onze klant, die natuurlijk koning is!

7. Hoe ziet het traject van een letselschadedossier eruit?

Dat traject kan worden ingedeeld in het toedrachtsonderzoek, het medisch traject en het traject van de schadevaststelling. Tijdens het eerste deel wordt de toedracht aan de hand van feiten onderzocht en wordt er gekeken wie er aansprakelijk is.

Indien de aansprakelijkheid is erkend, moet er medische informatie worden opgevraagd. Onze medisch adviseurs bepalen dan welk letsel het ongeval heeft veroorzaakt. We vragen (uiteraard met uw toestemming) de medische informatie op uw behandelaren, zoals huisarts, fysiotherapeut en behandelend medisch specialisten.

Onze medisch adviseur maakt op basis van deze informatie een medisch advies, waarin hij de medische causaliteit beschrijft en een inschatting geeft (van het herstel) van het letsel.

Tijdens het gehele traject moet steeds worden beoordeeld of er al schade is ontstaan. Als dat zo is, zullen we steeds tussentijds voor u voorschotten gaan aanvragen. Uiteindelijk wordt er een definitief schadeoverzicht gemaakt dat moet dienen om de zaak af te wikkelen.

Uw letselschadespecialist bij Ridder Letselschade zal u altijd uitleggen hoe hij aan alle schadeposten is gekomen en op welk bedrag u hopelijk zal kunnen rekenen.

8. Hoelang duurt de afwikkeling van een letselschadedossier gemiddeld?

Ook dit valt eigenlijk niet goed aan te geven. Sommige dossiers duren een aantal maanden, andere jaren, soms wel tot 15 jaar aan toe. Het hangt af van de ernst van het letsel en de gevolgen van het letsel op uw leven.

Vaak adviseren we onze cliënten om niet eerder af te wikkelen dan nadat er een medische eindsituatie is ingetreden. Neem vrijblijvend contact op met ons en leg uw dossier gratis ter advisering voor. Onze letselschadedeskundigen kunnen u dan een op uw situatie gebaseerd, persoonlijk advies geven. Voor contact kunt u gebruikmaken van het contactformulier.

9. Kan mijn zaak verjaren?

Jazeker! U kunt in principe maar tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is.

Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er aldus sprake is van verjaring, kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding, kleine uitzonderingen daargelaten.

10. Kan ik mijn dossier voor altijd open laten?

Het is mogelijk om uw dossier voor altijd open te laten, maar u moet wel rekening houden met de verjaring elke 5 jaar, tenzij u daar afspraken over maakt met de verzekeraar. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de toedracht van de schade na een lange tijd niet meer goed te achterhalen valt.

Een andere kans is ook nog dat een aangesproken partij zich erop beroept dat u, door zo lang te wachten, uw recht op een schadevergoeding heeft verspeeld. Wilt u een dossier voor altijd open houden? Zorg er dan voor dat het in elk geval ook akkoord is volgens de partij die de schade moet vergoeden.

11. Hoe kan het dat letselschadedossiers zo lang ‘lopen’?

In diverse gevallen is er sprake van immateriële schade. Het kan zijn dat het erg lang duurt tot we deze schade kunnen vaststellen, omdat de hoogte pas kan worden geschat wanneer het letsel is genezen of wanneer blijkt dat er geen genezing meer mogelijk is. Vaak is ook de discussie over het zogenaamde causaal verband oorzaak van een lange looptijd.

In zo’n geval is het goed om verjaring te stuiten, zodat u voorkomt dat de letselschadezaak wordt gesloten, voordat hij daadwerkelijk is afgerond. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.

12. Wie bepaalt eigenlijk of een dossier wordt afgesloten?

Er zijn twee mogelijkheden voor wanneer het dossier wordt afgesloten en dat zijn een afwikkeling met akkoord tussen partijen en zonder akkoord tussen partijen. Bij de eerste wordt het dossier gesloten wanneer u en de verzekeraar akkoord zijn met de vaststellingovereenkomst.

Wanneer er geen akkoord is tussen u en de verzekeraar, kan het zijn dat de verzekeraar het dossier sluit zonder uw akkoord met een vergoeding die zij als redelijk zien. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u de zaak meenemen naar de rechter. Uiteindelijk bepaalt u als slachtoffer of een dossier gesloten wordt ja of nee, tenzij de rechter dat voor u beslist.

13. Kan ik het aanbod van de tegenpartij laten toetsen?

Jazeker. Bij Ridder Letselschade kunt u altijd terecht voor een gratis second opinion. We beoordelen het aanbod op basis van de wet, jurisprudentie en onze eigen deskundigheid en ervaring. Een second opinion kost u meestal niets. Dat geldt trouwens ook voor het advies dat u van uw huidige belangenbehartiger heeft gekregen, ook dat toetsen we graag voor u.

14. Als ik alles zelf doe, heb ik dan ook recht op vergoeding van die kosten?

Er bestaat zeker een recht op de vergoeding van de kosten. Het is dus niet verplicht om een deskundige in te schakelen om de kosten vergoed te krijgen. We adviseren het uiteraard wel, omdat het claimen van letselschade een lastig en langdurig traject kan zijn.

15. Waarom kunnen jullie niet zeggen op hoeveel geld ik recht heb na een ongeval?

Het bepalen van de bedragen is niet zo eenvoudig. Om u meer informatie te geven over hoeveel geld u ontvangt naar aanleiding van uw ongeval en de opgelopen schade, moeten we eerst inzicht krijgen in uw letselschadedossier en uw dagelijks leven.

In sommige gevallen, zoals bij materiële schade, is de hoogte van uw schadevergoeding ook afhankelijk van hoe u in het leven staat.

16. Hoe kom ik aan een schadevergoeding bij een mishandeling?

Bent u slachtoffer van mishandeling? Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Als u kunt bewijzen dat u mishandelt bent door deze persoon, zal de politie die persoon opsporen en kan het Openbaar Ministerie de persoon vervolgen.

Wordt de persoon vervolgd? Dan kunt u een zogenaamde voeging vragen. U wordt als schadelijdende partij gevoegd in het strafproces. Een maatregel die u kunt vragen aan de rechtbank, is een vergoeding van de schade. Voor de voeging kunt u speciale formulieren aanvragen bij het slachtofferloket van elk parket van de Officier van Justitie.

We begrijpen dat dit erg lastig kan zijn en daarom staan we ook voor u klaar om u daarmee te helpen . We helpen u bij het invullen van de formulieren. Slachtofferhulp Nederland helpt hier ook bij.

Neem contact met ons op en laat ons u helpen. Zo staat u er niet alleen voor en kunt u meer rust nemen.

17. Waarom moet ik mij laten onderzoeken door een (onafhankelijke) arts?

U bent de partij die het bewijs voor letsel, klachten en beperkingen moet leveren. U moet dus ook medische gegevens kunnen presenteren waaruit data allemaal blijkt. Ga daarom altijd zo snel mogelijk naar een arts of laat u onderzoeken in een ziekenhuis.

Het is belangrijk om u laten onderzoeken door een (onafhankelijke) arts, indien er discussie is over het letsel en of dat wel door een ongeval is veroorzaakt. . Een onderzoeksrapport van een onafhankelijk arts levert bewijs op in uw letselschadeprocedure.

18. Mijn vraag staat niet in deze lijst, mag ik u bellen?

Ja hoor, graag zelfs! U mag ons altijd bellen of mailen. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Dan nemen we gratis en geheel vrijblijvend contact met u op.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks