Als slachtoffer van een ongeval kunt u te maken krijgen met belastingschade. U kan dan extra belasting moeten betalen doordat u letselschade opgelopen heeft. Wanneer een ander verantwoordelijk is voor uw letselschade kunt u deze belastingschade vergoed krijgen in uw letselschadeclaim, mits uw belangenbehartiger daar aandacht aan heeft besteed en alles goed geregeld heeft!

Ridder Letselschade helpt u geheel gratis bij het claimen van belastingschade. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op  036 522 0342

  • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
  • Tot 22.00 bereikbaar: telefonisch & online chat
  • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
  • Klantbeoordeling van 9/10
  • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander beenletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Wat betekent belastingschade?

De term belastingschade is typisch een term die in letselschade-opleidingen wordt genoemd, maar die in de praktijk eigenlijk weinig voorkomt. Hiermee wordt bedoeld de schade die optreedt wanneer de belastingdienst van mening is dat een uitkering wegens verlies van arbeidsvermogen, als inkomen moet worden aangemerkt. Het gaat dan om de belastingheffing in box 1, waarbij volgens de belastingdienst sprake zou zijn van een vergoeding voor gemiste inkomsten uit werk.

Verlies van arbeidsvermogen of loonderving?

Wanneer iemand arbeidsongeschikt is geraakt door de gevolgen van een ongeval, kan verlies van arbeidsvermogen een onderdeel zijn van de uit te keren letselschade. Verlies van arbeidsvermogen heeft betrekking op de eigenlijke bron waarmee inkomen kan worden verworven, namelijk de mens zelf. De mens zelf met al zijn kennis en vaardigheden is de bron voor het verdienen van geld. Wanneer de bron zelf is aangetast, is het arbeidsvermogen dus aangetast. Het belastingstelsel in Nederland is zodanig, dat wanneer de bron zelf meer of minder waard wordt, dat op de te heffen inkomstenbelasting geen invloed heeft. Vergelijk het met de waarde van een eigen woning. Wanneer die meer waard wordt en wordt verkocht, hoeft over de winst geen belasting te worden afgedragen. Het is immers de bron zelf die meer waard is geworden. Het eigenwoningforfait is weer afkomstig uit de bron en dat is weer wel belast, net zoals het loon dat uit de bron is ontvangen.

In letselschadeland gaat men er vanuit dat wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid door een ongeval, waardoor geen inkomen meer kan worden verworven, de bron zelf is aangetast. Daarom wordt ook altijd strikt gesproken over verlies van arbeidsvermogen en niet over gederfd loon of gemist inkomen. Wanneer dat wel het geval is, zou de belastingdienst achteraf toch nog belasting kunnen heffen. Veel verzekeraars wijzen er in hun correspondentie op dat de belangenbehartigers goed moeten letten op het gebruik van de juiste termen. Als een belangenbehartiger ten onrechte spreekt over gederfd loon en de belastingdienst zou een aanslag opleggen, dan zou de belangenbehartiger de eventuele aanslag zelf moeten voldoen, dan wel de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de belangenbehartiger. Als alle gebruikte terminologie juist is, gaat de verzekeraar de discussie met de belastingdienst aan. Daar wordt dan ook altijd een belastinggarantie voor gevraagd en afgegeven.

Vermogensrendementsheffing/fiscale component

Naast box 1, kan ook box 3 een rol spelen bij de afwikkeling van letselschadedossiers. Immers, indien iemand opeens een groot bedrag op zijn rekening ontvangt als voorschot of als slotbetaling van letselschade, kan er in box 3 vermogensrendementsheffing worden toegepast. Sinds 1 januari is het tarief aangepast, maar gaat u er maar vanuit dat u over de jaren daarvoor wordt geacht 4% rendement te halen waarover 30% inkomstenbelasting in box 3 moet worden betaald. Per saldo betekent dat 1,2% belasting. Dat is de situatie tot aan 1 januari 2017. Op de website van de belastingdienst kunt u de actuele percentages zien. Die maken onderscheid in vermogens tot en met € 75.000,00, tot en met € 975.000,00 en vermogens daarboven. De gemiddelde rendementen die daarbij horen zijn 2,87%, 4,6% en 5,39%. Daarover betaalt u nog steeds 30% belasting.

Een deel van het vermogen is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Dit wordt het heffingsvrijvermogen genoemd.

De fiscale component is totaal van alle bedragen die u per jaar over de looptijd van de letselschade uitkering in box 3 moet betalen. Als u een bedrag ineens op uw rekening krijgt waarmee u de komende 20 jaar uw verlies van arbeidsvermogen moet aanzuiveren, kan het goed zijn dat u vermogensrendementsheffing betaald. In het eerste jaar is die heffing natuurlijk veel hoger dan in het laatste jaar, wanneer het potje bijna leeg is. Over de hele looptijd moet per jaar het bedrag dat u moet betalen, worden berekend en dan worden gekapitaliseerd. Dat betekent weer dat het bedrag aan vermogensrendementsheffing dat u in het eerste jaar moet betalen bijna precies het te betalen bedrag moet zijn, terwijl als u nu een schadevergoeding ontvangt voor een bedrag dat u over 20 jaar moet betalen, dat bedrag natuurlijk lager kan zijn gelet op het te verwachten rendement. Hoe dan ook, het totaal van alle jaarbedragen die u moet betalen, wordt de fiscale component genoemd. Die kan simpelweg worden berekend en kan worden geclaimd bij de verzekeraar.

Fiscale component, pragmatische regeling en lumpsum

Soms is er sprake van wat wij noemen een pragmatische regeling. Een pragmatische regeling houdt in dat er wordt onderhandeld over een eindbedrag dat voor beide partijen aantrekkelijk genoeg moet zijn om tot sluiting van het dossier te komen. Het kan heel goed zijn dat in een zogenaamde lumpsum, een bedrag ineens, zonder dat is aangegeven waarvoor de schadevergoeding exact wordt betaald, geen fiscale component wordt berekend. Als dat zo is, moet uw belangenbehartiger u dat natuurlijk wel meedelen. U weet dan dat u weliswaar een bedrag uitbetaald krijgt, maar dat u daarvan nog vermogensrendementsheffing zou kunnen moeten betalen als dat niet is meegenomen.

Pragmatische regeling

Een pragmatische regeling bij letselschade gaat vaak al vroeg in het proces in. Deze regeling is om te voorkomen dat het slachtoffer jarenlang in het letselschadeproces blijft, omdat er geen conclusie getrokken kan worden. Een pragmatische regeling bij letselschade wordt bijvoorbeeld getroffen wanneer de klachten nog niet verdwenen zijn. In sommige gevallen wordt de situatie namelijk niet meer zoals daarvoor. Wachten op verandering heeft dan weinig invloed op het proces.

Letselschade en vermogensbijtellingsregeling

De vermogensinkomensbijtelling kan een rol spelen op tal van vlakken. Plat gezegd houdt deze regeling in, dat wanneer u vermogen hebt dat boven een vrijstelling uitkomt, dat vermogen wordt meegeteld bij de bepaling van allerhande toeslagen, kortingen en subsidies. Ook voor eigen bijdragen AWBZ en WMO kan deze bijtelling een rol spelen. Ook al hebt u dan voldaan aan alle voorwaarden die hiervoor genoemd (u hebt netjes gesproken over verlies van arbeidsvermogen, de fiscale component is netjes berekend en uitgekeerd), toch kunt u dan financieel nadeel lijden wanneer opeens de eigen bijdragen worden verhoogd, de toeslagen vervallen, of de huursubsidie vervalt.

Voordat u dus een vaststellingsovereenkomst ondertekent, moet u goed weten wat de gevolgen zijn van het ontvangen van een bepaald bedrag op uw rekening. De belastingschade is wellicht afgedekt door een belastinggarantie, de fiscale component is berekend, maar toch kunt u financieel nadeel ondervinden van het ontvangen van dat bedrag als daarmee geen rekening is gehouden. In sommige gevallen zijn letselschade-uitkeringen niet onderworpen aan deze bijtelling, u moet dan denken aan uitkeringen via het Asbestinstituut voor asbestslachtoffers, letselschade-uitkeringen in de nieuwjaarsbrand van Volendam, etc.

In de politiek wordt al lang gesproken over een algemene vrijstelling voor letselschadeslachtoffers, maar tot op heden is dit nog niet ingevoerd. Dit zal waarschijnlijk teveel geld gaan kosten en is daarom politiek beladen. Ridder Letselschade is, met vele collega’s, van mening dat elke uitkering in het kader van een letselschadedossier vrijgesteld moet zijn van de vermogensinkomensbijtelling. De uitgekeerde letselschade uitkeringen zijn immers bedoeld om letselschade te compenseren, bestaande uit het vergoeden van het verlies van arbeidsvermogen, kosten, immateriële schade en dergelijke. Het is niet juist dat de overheid daarvan weer een graantje wil meepikken.

Letselschade claimen via een ervaren jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op herstel. Claim uw belastingschade dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036-522 03 42, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks