Deelgeschil: werkgever aansprakelijk

Een werkneemster, die een ernstig ongeval is overkomen in de uitoefening van haar werkzaamheden, heeft een oordeel verzocht over de vraag of haar werkgever de zorgplicht ex artikel 7:658 BW heeft geschonden. Het verzoek leent zich, anders dan verweerster stelt, voor behandeling in een deelgeschilprocedure. Er is sprake van een patstelling, die voortzetting van de buitengerechtelijke onderhandelingen frustreert. Met het verzochte oordeel kan de impasse worden doorbroken en kunnen de onderhandelingen worden voortgezet. Dat de verzochte beslissing niet direct zal leiden tot een eindregeling omdat de zaak complex is en in de rede ligt dat ook op andere punten geschillen tussen partijen zullen rijzen, zoals verweerster heeft aangevoerd, maakt dat niet anders. Daarmee blijft onverlet dat partijen in dit stadium van de onderhandelingen weer verder kunnen praten na een oordeel van de rechter over de aansprakelijkheidsvraag en bovendien is niet uitgesloten dat er meerdere deelgeschillen nodig blijken om tot een alomvattende afwikkeling van de schade te kunnen komen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsvraag kan in een deelgeschilprocedure aan de orde komen en een kostbare en langdurige procedure waarin uitvoerige bewijsvoering en deskundigenberichten nodig zijn ligt niet in de rede. Dat de deelgeschilprocedure verweerster niet de mogelijkheid biedt derde partijen in vrijwaring op te roepen is geen reden te concluderen dat het geschil zich niet leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure, nu verweerster de mogelijkheid heeft een bodemprocedure aan te spannen en het belang van verzoekster bij een oordeel op korte termijn over de vraag of verweerster haar zorgplicht heeft geschonden en jegens verzoekster aansprakelijk is dient te prevaleren. De kantonrechter komt, op grond van de omstandigheden van het geval, tot een bevestigende beantwoording van die vraag.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks