Door nalatigheid collega's werkgever aansprakelijk voor letselschade?

Een werknemer valt nadat 2 andere collega’s nalatigheid waren geweest bij het opruimen van een plas met koffie op de grond. Is de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade?

In een interessante zaak voor de rechtbank Rotterdam heeft de rechter bepaald dat een werkgever verantwoordelijk is voor de opgelopen letselschade nadat een werknemer gevallen is na nalatigheid van andere collega’s.

Feiten in deze zaak

Twee werknemers liepen ’s ochtends via de personeelsingang het gebouw binnen. Zij liepen langs de container die rechts naast de spoelkeuken staat. Zij zagen dat er naast de container een grote donkerbruine vlek lag van koffiedrab ter grootte van 30 bij 30 centimeter. Dit kwam door een lekkende vuilniszak die op de container lag. Zij zijn eerst koffie gaan drinken en gingen pas daarna de vuilniszakken opruimen.  Een andere collega liep toen achter hen aan richting de spoelkeuken. Zij hebben toen de collega gewaarschuwd dat er daar koffiedrab lag. Nadat zij de vuilniszakken hadden weggegooid zijn zij een sopje gaan maken om de vlek op te ruimen. Terwijl zij daar mee bezig waren hoorde zij een harde klap. De collega die zij gewaarschuwd hadden was gevallen over de koffievlek.

Eis

De gevallen werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor de door haar opgelopen letselschade. Deze bestond uit pijn aan haar rug, rechterschouder, rechterarm en hoofd.

Standpunt werkgever

De werkgever is het hier niet mee eens en stelt dat de geleden schade toe te rekenen is aan de werkneemster zelf (gebaseerd op art.6:101 BW).

Beoordeling door de rechter

De rechter moet de vraag beantwoorden of de werkgever gehandeld heeft in strijd met de zorgplicht die zij heeft ten opzichte van werknemers. Of hiervan sprake is, moet worden bekeken aan de hand van de criteria die bepaald zijn in het zogenaamde Kelderluikarrest. Deze houden in dat in het licht van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld in hoeverre iemand die een situatie in het leven roept die voor anderen bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk is, rekening dient te houden met de mogelijkheid dat die oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht zullen worden genomen en met het oog daarop bepaalde veiligheidsmaatregelen dient te treffen. Bij die beoordeling dient met name in aanmerking te worden genomen in hoeverre niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid waarschijnlijk is, hoe groot de kans is dat daaruit ongevallen ontstaan, hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn, en in hoeverre het nemen van veiligheidsmaatregelen bezwaarlijk is.”

Beslissing

Aan de hand van deze criteria besluit de rechter het volgende: de gevallen werkneemster verklaart dat zij niet gewaarschuwd is door haar collega’s. Volgens de rechter maakt dit niets uit, ook al was zij wel gewaarschuwd dan betekent dit nog niet dat het haar eigen schuld was. De rechter meent dit omdat beide werknemers onzorgvuldig gehandeld hebben door de vlek niet meteen op te ruimen. Hierdoor hadden zij het risico dat iemand er over zou vallen kunnen uitsluiten. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat de gevallen werkneemster de Nederlandse taal niet spreekt en de waarschuwing mogelijk niet heeft begrepen. Een beroep op eigen schuld treft dus geen doel.

Een werkgever is verantwoordelijk voor haar werknemers en hierdoor zijn de werknemers zelf niet aansprakelijk voor de val van hun collega. De werkgever moet de geleden schade vergoeden.

Meer informatie

Meer weten over opgelopen letselschade op het werk? Neem vrijblijvend contact op met Ridder Letselschade. U bent verzekerd van gratis rechtshulp.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks