(Hogere) bijtelling leaseauto moet worden vergoed!

De kantonrechter in Amsterdam heeft onlangs een aardige uitspraak gedaan over de hogere bijtelling van een  leaseauto. Op 18 september jl. besliste de rechtbank namelijk, dat indien er na een aanrijding, voor het ontstaan waarvan de aansprakelijkheid is erkend, een andere auto moet worden geleasd met een hogere bijtelling, de verzekeraar daarvoor moet opkomen.

Aanrijding

In februari 2014 vond een aanrijding plaats tussen de bestuurder van een bij Athlon Car Lease geleasete Mitsubishi Outlander en een Volkswagen, eigendom van Lease Visie BV, WA-verzekerd bij Aon als gemachtigde van Delta Lloyd. De Mitsubishi is als gevolg van de aanrijding zodanig beschadigd geraakt, dat die total loss is verklaard. Athlon Car Lease heeft daarop, in maart 2014, een nieuwe Mitsubishi Outlander met dezelfde specificaties aan de man geleverd. Delta Lloyd had aansprakelijkheid erkend voor het veroorzaken van de bewuste aanrijding en de schade vergoed.

Bijtelling leaseauto

In november 2013 had deze bestuurder een 5-jarig leasecontract gesloten voor de Mitsubishi. Op dat moment gold geen fiscale bijtelling voor de auto. Per 1 januari 2014 zijn de belastingtarieven gewijzigd en sindsdien geldt een fiscale bijtelling van 7% voor de Mitsubishi. Dat resulteert in een bijtelling van €257,71 bruto per maand. Bij de resterende looptijd van het leasecontract is dat een schadepost van Eur 14.431,98 de man.

Delta Lloyd stelt dat de bijtelling niet voor vergoeding in aanmerking komt. Het gaat om zogenaamde zuivere vermogensschade (geen beschadiging van een zaak en geen letsel, TR) waarvoor de wet geen dekking biedt. Voorts komt de schade voort uit een verandering in belastingwetgeving. Dat levert een te ver verwijderd causaal verband op met de aanrijding. Het toerekenen van schade aan een onrechtmatige daad is een vak apart, niet alles wat wordt of is veroorzaakt, hoeft te worden vergoed namelijk.

De man stelt dat de fiscale bijtelling direct is terug te voeren op de aanrijding en daarmee in direct verband staat. Daarom kan het verschil in fiscale bijtelling als toekomstige vermogensschade worden aangemerkt. En, waarom zou de vermogensschade, ook al is er sprake van ‘zuivere’ vermogensschade, niet gedekt zijn?

Conclusies Rechtbank

Delta Lloyd stelt zich terecht op het standpunt dat de schade die tengevolge van de fiscale bijtelling wordt geleden, als zuivere vermogensschade kan worden gekwalificeerd. Dat betekent echter volgens de rechter niet dat deze schade daarom niet voor vergoeding in aanmerking komt. Immers, de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) stelt niet dat die schade niet zou behoeven te vallen onder de verplichte dekking die de polis moet bieden. Ingevolge artikel 3 leden 1 en 5 van de WAM dekt de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor door het motorrijtuig veroorzaakte schade zoals die aansprakelijkheid voortvloeit uit de wet. Beoordeeld moet daarom worden of voldoende causaal verband bestaat tussen deze schade en de aanrijding.

Toerekening

Volgens de rechter is duidelijk,dat het ‘conditio sine qua non-verband’ (als er geen aanrijding was, dan was er ook geen fiscale bijtelling) zonder meer aanwezig is. Het gaat er verder om of de aard van de aansprakelijkheid en de schade toerekening rechtvaardigt. Bij een verkeersongeval is er snel aanleiding om causaal verband tussen gebeurtenis en schade aan te nemen. Er is immers in beginsel sprake van eigen verwijtbaar handelen en verzekerde schade. Wat de schade betreft gaat het hier om extra kosten. In het kader van een total loss moet een nieuwe auto worden aangeschaft. Dat is normaal en dus voorzienbaar.

“In aanmerking genomen het aantal lease-auto’s in Nederland en het door de overheid gevoerde beleid om met fiscale regelingen te beïnvloeden welke auto’s worden gebruikt is het, mede rekening houdend met de omstandigheid dat van algemene bekendheid is dat de overheid bij succes daarvan haar regelingen wijzigt, voorzienbaar dat bij een total loss de fiscale bijtelling als bijkomstige schade wordt opgevoerd. Dit soort schade kan daarom als gevolg van de gebeurtenis worden toegerekend (zolang

[verzoeker]

blijft leasen onder het 5-jarig contract).”

De kantonrechter verklaart voor recht dat de schade door het verschil in fiscale bijtelling zolang het leasecontract loopt, als toerekenbare vermogensschade wordt beschouwd.

Naschrift Mr. T. Ridder

Een mooie uitspraak van een kwestie die bijzonder lijkt, maar in het dagelijks leven vaker voorkomt. Leaserijders maken veel kilometers, lopen een grotere kans op een aanrijding en de discussie met de verzekeraars over de fiscale bijtelling, of over een hogere bijtelling dan eerder, komt af en toe zeker voor. Met deze uitspraak in de hand kunnen wij die discussies makkelijker beslechten of misschien hoeven wij die herna niet eens meer aan te gaan.

Vragen over letselschade, aanrijding en leaseauto?

Belt of mail ons gerust, bij verstrekken gratis advies. Wij zijn op werkdagen tot 22.00 uur bereikbaar via 036-5220342.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks