Opmerkelijk: letselschade opgelopen op de camping

Is de camping altijd aansprakelijk voor geleden schade van gasten?

Recent is er een opmerkelijke zaak voorgekomen bij het Hof in ’ s-Hertogenbosch. Een campinggast was op blote voeten aan het voetballen op het voetbalveld van de camping. Daarbij is de bal achter het doel in een sloot terecht gekomen, deze sloot ligt op het terrein van de camping. De campinggast heeft de bal uit de sloot willen halen en is op blote voeten de sloot ingegaan. Daarbij is hij op een scherp voorwerp gestapt (een flessenbodem). De campinggast heeft hierbij letsel opgelopen doordat er een teenpees is doorgesneden.

De campinggast is van mening dat de camping aansprakelijk is voor de geleden schade en daagt de camping voor de rechter om zijn gelijk te halen.

Waarom meent de campinggast dat hij gelijk heeft?

De campinggast meent dat de camping aansprakelijk is voor de door hem geleden schade omdat de camping een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Deze onrechtmatige daad bestaat volgens hem uit het feit dat de camping onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht die van haar als terreinbeheerder mag worden verwacht.

De campinggast verwijst hierbij naar een oud arrest, het Veenbroei-arrest. In dit arrest is bepaald dat degene die zorg voor een terrein heeft, onrechtmatig handelt als degene weet dat publiek op dit terrein zal komen en weet dat er op dit terrein een niet waarneembaar gevaar voordoet waar ook niet voor gewaarschuwd wordt.

Wat is het standpunt van de camping?

De campingeigenaren menen dat zij niet aansprakelijk zijn voor de geleden schade. Zij waren namelijk niet bekend met het feit dat er glas op de bodem lag. Daarnaast laten zij de sloot tweemaal per jaar uitdiepen, geven werknemers campinggasten waarschuwing als zij merken dat gasten op blote voeten voetballen, delen ze gratis vuilniszakken uit en houden 24 uur per dag toezicht.

De camping is van mening dat de campinggast schade heeft geleden door een omstandigheid die hem zelf aan te rekenen is. De camping verwijst hierbij ook naar een arrest waarin bepaald is dat de in het maatschappelijk verkeer te betamen zorgvuldigheid niet zo ver reikt dat een terreinbeheerder veiligheidsmaatregelen moet treffen tegen gevaren die hij niet kent of behoeft te kennen.

Uitspraak van de rechter

De rechters van het Hof in ’ s Hertogenbosch moeten de volgende vraag beantwoorden: moest de camping rekening houden met de mogelijkheid dat een campinggast blootvoets de sloot zou betreden en daarbij in een scherp voorwerp zou trappen?

Het hof is van oordeel dat niet voldoende is gebleken op grond van welke omstandigheden de camping zich bewust zou hebben moeten zijn van het bestaan van het concrete gevaar (de flessenbodem) dat dit letsel zou ontstaan. Mede omdat het niet gebleken is dat er vaker glas in de sloot lag.

De rechters komen dan ook tot de slotsom dat de waarschijnlijkheid dat een campinggast op blote voeten de sloot ingaat en daarbij letsel oploopt, gegeven de door de camping reeds getroffen maatregelen, zo gering was dat de camping daar redelijkerwijs niet méér rekening mee hoefde te houden dan zij deed. Kortom, de campinggast bleef met zijn schade zitten, die de campingeigenaren niet hoefden te betalen.

Vragen over letselschade?

Heeft u zelf vragen over letselschade? Bel of mail ons vrijblijvend en gratis op werkdagen tot 22:00 uur via 036-5220342.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks