Politie maakt geen registratiesets meer!

De politie maakt sinds 1 januari 2010 geen afzonderlijke registratiesets meer op. Dat kregen de aanwezigen op het 1e EVU congres in Apeldoorn op 20 november jl. te horen. De EVU is de Europese vereniging die zich bezighoudt met ongevalsanalyse. Het congres bij Achmea werd door zo’n 200 personen uit de letselschade- en politiewereld bijgewoond.

Registratieset

In het (verre) verleden kwam de politie bij vrijwel alle aanrijdingen ter plaatse om de toedracht van de aanrijding in kaart te brengen. Er kon dan een registratieset worden opgemaakt, of, bij ernstige overtredingen, ook een proces-verbaal (PV). Later kwam de zogenaamde blikschaderegeling waarbij de activiteiten van de politie bij alleen blikschade werden ingeperkt. Inmiddels, sinds 1 januari vorig jaar, kennen politie en jusitie eigenlijk het begrip registratieset niet meer. Zie daarvoor de Aanwijzing Verkeersongevallen. Er wordt nu òf een zogenaamde kenmerken melding (KM) gemaakt in het ‘bedrijfsprocessensysteem’ van de politie (vroeger dagrapport genoemd), òf er wordt een PV opgemaakt. Het grote probleem van een KM is, dat er geen kentekens of personalia worden genoteerd. Het is slechts een melding van ‘een’ aanrijding bestemd voor statische doeleinden. De omschrijving is:”Kenmerkenmelding: een melding met niet tot personen herleidbare primaire kenmerken van een verkeersongeval aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Rijkswaterstaat (DGR).”

Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen

In een aanwijzing van 14 december 2009 heeft het college van Procureurs-Generaal nadere regels gegeven voor het verstrekken van gegevens van aanrijdingen door de politie. In die aanwijzing komt, in tegenstelling tot de aanwijzing ervoor, het begrip registratieset niet meer voor.

Volgens de inleidingers op het congres zou het College van P-G uitdrukkelijk hebben bepaald, dat bij de wijze waarop de gegevens over aanrijdingen aan derden worden verstrekt, ook het civielrechtelijke belang gediend moeten zijn. Dat staat ook met zoveel woorden in de aanwijzing te lezen: “Indien geen proces-verbaal wordt opgemaakt, maar wel een politieambtenaar ter plaatse van het ongeval aanwezig is geweest, is het raadzaam om een mutatie op te maken over de schade en het letsel, waarin zodanig gegevens zijn vastgelegd dat daarop op een later tijdstip nl. ten behoeve van een eventuele schadeafwikkeling een beroep kan worden gedaan. E.e.a. bevordert de civielrechtelijke afwikkeling van de schade ten behoeve van het slachtoffer.”

Hier spreekt het Collega over ‘mutatie’, volgens mij de alom bekende mutatie in het dagrapport met behulp waarvan een belanghebbende zijn of haar schade en de toedracht van de aanrijding kan bewijzen. Dat die gegevens niet naar de Stichting Processen-Verbaal (SPP) (hoeven te) worden gestuurd, is te betreuren. Die gegevens kunnen met een machtiging van het slachtoffer toch bij de politie worden opgevraagd, maar dat heeft veel voeten in de aarde. Kortom, toch maar een mutatie in het dagrapport blijven maken, zou ik zeggen en dan vervolgens de aanwijzing aanpassen zodat de verstrekking van gegevens aan belanghebbenden gemakkelijk de benodigde informatie kunnen opvragen. Het mag van het Collega van P-G en het is voor de civielrechtelijke letselschade praktijk van groot belang.

Civielrechtelijke afwikkeling

Een slachtoffer dat bij een aanrijding is betrokken en gering letsel heeft of later ogenschijnlijk gering letsel blijkt te hebben, kan op dit moment door de politie aan het eigen lot worden overgelaten. Dat is mijn conclusie na het bijwonen van het congres. Dat het ook nog eens aan de willekeur van een individuele politieambtenaar of aan een korps wordt overgelaten of er wel of geen gegevens worden verstrekt waarmee de toedracht en de schade kunnen worden bewezen, maakt dat een verkeersdeelnemer er niet gerust op kan zijn dat ingeval van een ongeval, de politie eraan bijdraagt dat de letselschade kan worden gevorderd. Of, zoals een collega van Ridder Letselschade het uitdrukte: In een steeds hufterig wordende maatschappij, treedt de politie terug.”

Naar mijn mening bieden de aanwijzingen van het Collega van P-G echter wel degelijk aanknopingspunten om gegevens over de aanrijding, de betrokkenen, kentekens en toedracht te bewaren en te verstrekken aan belanghebbenden ook al wordt er geen proces-verbaal opgemaakt. De beide aanwijzingen zijn dus in strijd met elkaar, althans de aanwijzing verstrekking gegevens voorziet niet in de mogelijkheid dat er geen PV wordt opgemaakt, maar er toch gegevens over de aanrijding moeten worden verstrekt.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks