Postbezorgster glijdt uit tijdens bezorgen, werkgever aansprakelijk?

Een postbezorgster glijdt tijdens het bezorgen van een pakket uit over een stuk vastgekoekte sneeuw. Door de val breekt zij haar pols en treedt naderhand reflexdystrofie op. De bezorgster stelt haar werkgever aansprakelijk voor de val en de geleden schade. Hoe oordeelt de rechter over de aansprakelijkheid van de werkgever?

Feiten

De verzoekster in deze zaak is op 16 februari 2010 uitgegleden over een stuk vastgekoekte sneeuw, door de val heeft zij haar pols gebroken en is naderhand reflexdystrofie opgetreden. De verzoekster heeft haar werkzaamheden niet kunnen voortzetten en is na afloop van de loondoorbetalingsverplichting door het UWV voor 80-100% arbeidsongeschikt verklaard.

Werkgever wordt aansprakelijk gesteld

Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de geleden schade op grond van art.7:658 BW (werkgeversaansprakelijkheid). Verzoekster is van mening dat haar werkgever de zorgplicht heeft geschonden omdat er onvoldoende voorzorgsmaatregelen waren getroffen tegen uitglijden (bijvoorbeeld deugdelijk schoeisel).

De werkgever is op 4 augustus 2011 failliet verklaard. De verzoekster verzoekt daarom de rechtbank om voor recht te verklaren dat de verzekeraar van de werkgever aansprakelijk is voor de schade die zij lijdt als gevolg van het ongeval.

Verweer

De verzekeraar wijst aansprakelijkheid af omdat volgens hun de gestelde toedracht en de schade onvoldoende onderbouwd is.

Beoordeling rechter

De rechter moet beoordelen of de werkgever aansprakelijk is op grond van art7:658 BW. Dit artikel houdt een ruime zorgplicht voor de werkgever in. Er wordt niet snel aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de werkgever niet  aan de zorgplicht voldaan. Daartoe wordt het volgende overwogen:

  1. De werkzaamheden van verzoekster bestonden uit het bezorgen van pakketten. Op het moment dat zij gearriveerd was bij een afleveradres moest zij, om het pakket te kunnen afleveren, uitstappen uit de bestelbus. Bij het uitvoeren van dit deel van de werkzaamheden bestaat een risico op uitglijden en/of vallen.
  2. Dit risico versterkt zich op dagen zoals in het onderhavige geval waarop sprake is van sneeuw en ijs. Dit vormt een bedrijfsrisico waarvoor een veiligheidsverplichting geldt voor de werkgever. Uitglijden en vallen zijn juist ongevallen die zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden die een pakketbezorger heeft, kunnen voordoen, zodat de werkgever op grond van artikel 7:658 BW verplicht is maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om dergelijke ongevallen te voorkomen.
  3. Omdat dergelijke ongevallen zich tijdens de uitoefening van de werkzaamheden van een pakketbezorger kunnen voordoen, is geen sprake van een alledaagse activiteit, zoals de werkgever en ook de verzekeraar betoogt, waarvoor het postbezorgingsbedrijf als werkgever geen maatregelen zou hoeven treffen. Er is vanwege de aard van de werkzaamheden een risico op uitglijden en/of vallen aanwezig. Van een zogenoemd huis-, tuin- en keukenongeval waarvoor een werkgever niet hoeft te waarschuwen is dan geen sprake. Van het postbezorgingsbedrijf als werkgever mag in zo’n geval worden verlangd dat hij preventieve maatregelen treft, waarbij gedacht kan worden aan het verstrekken van schoenen die bescherming bieden tegen uitglijden. Dit geldt zeker als er sprake is van een winter waarin er veel sneeuw valt. De werkgever heeft echter in het geheel geen preventieve maatregelen getroffen. Ook niet nadat door de verzoekster en haar collega’s om schoenen en werkkleding is verzocht.

Conclusie

De rechter komt tot de conclusie dat de werkgever tekort geschoten is in de zorgplicht die op hem rust. De rechter oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het haar overkomen arbeidsongeval.

Ook wijst de rechter de ten opzichte van de verzekeraar verzochte verklaring voor recht toe doordat zowel tijdens het buitengerechtelijke traject als ook ter zitting is aangegeven dat sprake is van dekking onder de polis. De verzekeraar moet de daarom de schadevergoeding uitbetalen aan de verzoekster.

Zelf letselschade opgelopen?

Heeft u zelf letselschade opgelopen en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Neem dan contact op met één van onze letselschadespecialisten. Wij zijn te bereiken op 036 522 0342 of info@ridder-letselschade.nl.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks