School aansprakelijk voor letselschade leerling na gymongeval?

Een leerling van een basisschool is tijdens de gymles ten val gekomen bij een oefening aan het wandrek. Als gevolg van deze val heeft hij letselschade aan zijn rechterelleboog overgehouden. De ouders van de leerling stellen de school en de gymlerares aansprakelijk voor de geleden schade.Hoe oordeelt de rechter over deze aansprakelijkheid?

Feiten

Aan de gymles deden 16 kinderen mee die begeleid werden door 1 leerkracht. De opdracht bij de gymles bestond uit het klimmen over een wandrek. Voor deze oefening werd de klas verdeeld in vier groepjes van vier leerlingen. De klimoefening werd beurtelings per groepje uitgevoerd onder toezicht van de lerares. De lerares stond direct naast het wandrek waarop de leerlingen de oefening deden.

Tijdens deze oefening is een leerling gevallen en heeft hij letsel overgehouden aan zijn rechterelleboog. Na het ongeval, heeft de leerling op advies van de lerares, zijn arm in de kleedkamer onder de kraan gehouden. De lerares heeft de leerling daarbij alleen achtergelaten. De leerling is samen met de andere leerlingen in de schoolbus teruggereden naar de school. Nadien heeft de school met de ouders gebeld en is meegedeeld dat hun zoon zijn arm had bezeerd en is gevraagd om hem op te komen halen. De ouders van de jongen hebben hem meegenomen naar de huisarts, die hen vervolgens heeft doorgestuurd naar het ziekenhuis. De jongen bleek een gecompliceerde botbreuk te hebben, dezelfde avond nog is hij geopereerd aan deze breuk.

Eis

De ouders stellen de school aansprakelijk voor de geleden schade. De ouders menen dat de lerares een verkeerde beslissing heeft genomen door een angstig, zwaar kind met een slechte motoriek tegen zijn zin een gymoefening uit te laten voeren, terwijl zij onvoldoende voorzorgsmaatregelen had getroffen ter voorkoming van ongelukken of beperking van de gevolgen daarvan. Zij had kunnen voorzien dat de oefening een verhoogd risico van ernstig letsel mee zou kunnen brengen.

Nu dat risico zich verwezenlijkt heeft is de school als werkgever aansprakelijk voor de geleden schade op grond van art.6:170 BW en de lerares op grond van art.6:162 BW (onrechtmatige daad). Ook zijn de school en de lerares tekort geschoten in de nazorg.

Oordeel rechtbank

De rechtbank moet in deze zaak kijken of de lerares tijdens de gymles heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend gymdocent op de basisschool in gelijke omstandigheden mocht worden verwacht. Meer in het bijzonder dient in dit geval de vraag te worden beantwoord of er bij de onderhavige oefening voldoende en passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen ter voorkoming of beperking van het risico van een ongeval en de gevolgen daarvan. Niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval als verwezenlijking van een aan een gymles in het algemeen en een gymnastiekoefening in het bijzonder, inherent gevaar, leidt tot de conclusie dat sprake is van onzorgvuldig handelen. Verder moet de rechtbank bekijken of er voldoende toezicht is geweest tijdens de oefening en of zij voldaan heeft aan haar zorgplicht om in te grijpen waar dit nodig is.

De rechtbank oordeelt dat de lerares bij de uitvoering van de gymoefening heeft gehandeld binnen de grenzen van haar zorgplicht en dat zich geen situatie heeft voorgedaan waarin voor haar voorzienbaar was dat de gymoefening zonder maatregelen ter voorkoming van ongevallen of beperking van de gevolgen daarvan, voor de leerling een verhoogd risico van min of meer ernstig letsel meebracht.

De rechtbank baseert dit op volgende punten:

  • Lerares was op grond van haar PABO-diploma was bevoegd om gymlessen te geven.
  • De oefening is niet ongewoon en staat beschreven in de door de school gehanteerde methode voor bewegingsonderwijs.
  • Gelet op de aard van de oefening, was de beperkte motoriek van de leerling niet relevant voor de uitvoering van de oefening. Daarnaast deed hij in zijn vrije tijd ook aan tennis en waterpolo.
  • Dat de leerling zelf niet mee wilde doen aan de oefening speelt geen rol, het is de taak van de gymdocent om leerlingen te motiveren en over drempels heen te helpen.
  • De lerares bevond zich gedurende de gymoefening aan de zijkant van het wandrek, deze positionering is goed volgens de rechtbank.

Als laatste rijst de vraag of de lerares de leerling vast had kunnen pakken om de val te voorkomen. De rechtbank neemt in aanmerking dat het zwaartepunt van het lichaam van de leerling zich naar voren bevond, dat hij ongeveer 75 kg woog en aangenomen mag worden dat hij bang was. In het geval dat de lerares zijn hand had vastgepakt, zou voorts het risico hebben bestaan dat hij nog meer naar voren zou zijn gaan leunen, waarmee het risico van een val zou zijn vergroot.

Conclusie

De rechtbank wijst aansprakelijkheid van de lerares en school af omdat de lerares bij de uitvoering van de gymoefening heeft gehandeld binnen de grenzen van haar zorgplicht en dat zich geen situatie heeft voorgedaan waarin voor haar voorzienbaar was dat zij ter voorkoming van ongevallen extra maatregelen had moeten nemen.

Zelf letselschade opgelopen?

Heeft u zelf letselschade opgelopen? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Onze letselschadespecialisten kunnen beoordelen of u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks