Smartengeld moet hoger!

De rechtbank in Noord Holland vindt dat hogere bedragen bij smartengeld moeten worden toegekend. Althans, daar komt de redenering van de rechtbank wel op neer, getuige de uitspraak die op 11-9-2014 werd gepubliceerd.

Toedracht veroorzaking letselschade

Een bokser wordt door een groep mannen neergeschoten.  Die mannen worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Er is sprake van eigen schuld omdat het gedrag enigzins was uitgelokt. Maar de reactie, neerschieten, is buitenproportioneel, aldus de rechtbank.

Omvang van de schade

Er wordt verlies van arbeidsvermogen geclaimd, want de bokser stelt onvoldoende onderbouwd dat hij gedurende 9 jaren toernooien zou zijn misgelopen. Die vordering wordt dan ook afgewezen. De enkele stelling van eiser dat hij ‘naast een volledige baan’ inkomsten zou verwerven uit zijn bokscarrière is onvoldoende. Studievertraging; de rechtbank gaat uit van 1 jaar studievertraging, vergoeding conform richtlijn van DLR.

Smartengeld

Wat betreft het geclaimde smartengeld, het volgende. De bokser is van zeer nabij beschoten en heeft ernstige verwondingen opgelopen. Hij is Nederlands kampioen boksen geweest en kan de boksport niet meer beoefenen. Bij het vaststellen moet de rechtbank rekening houden met vergelijkbare gevallen, maar merkt daarbij meteen op dat de jurisprudentie niet veel soortgelijke zaken kent. Daarnaast is de rechtbank niet doof voor signalen uit de rechtswetenschap dat de vergoeding voor immateriële schadevergoeding in Nederland ten opzichte van het buitenland de afgelopen decennia uit de pas is gaan lopen en dat, ware geldontwaarding volledig verdisconteerd, zelfs sprake is van een achteruitgang in de hoogte ervan.

De rechtbank stelt bij de beoordeling van dit geschilpunt voorop dat haar een grote mate van vrijheid toekomt bij het bepalen van de omvang van – kort gezegd – het smartengeld. Bij de begroting van de naar billijkheid vast te stellen vergoeding voor immateriële schade (vgl. artikel 6:106 BW) voor lichamelijk letsel moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden, waarbij voor de omvang van de smartengeldvergoeding in het bijzonder bepalend is de aard van het letsel, de duur en de intensiteit van het verdriet en de gederfde levensvreugde die voor het slachtoffer het gevolg is van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust.

De rechter dient de zwaarte van het verdriet, de ernst van de pijn en het gemis aan levensvreugde af te leiden uit min of meer objectieve factoren en concrete aanwijzingen, zoals de aard van het letsel en de gevolgen daarvan voor de benadeelde. Bij de begroting mag de rechter daarnaast ook meewegen de aard van de aansprakelijkheid en de zwaarte van het aan de aansprakelijke gemaakte verwijt. De rechter dient bij zijn begroting tevens te letten op de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend, daaronder begrepen de maximaal toegekende bedragen, rekening houdend met een eventueel opgetreden geldontwaarding (vgl. onder meer HR 8 juli 1992, NJ 1992/714 en HR 27 april 2001, NJ 2002/91). De rechtbank meent dat een immateriële schadevergoeding van EUR 25.000,00 billijk is.

Naschrift mr. T. Ridder

De rechters in Nederland kijken, bij het bepalen van de omvang van de immateriële schade, zoals het smartengeld ook wel wordt genoemd, veelal naar vergelijkbare gevallen. Daarbij is de zogenaamde Smartengeldgids van de ANWB een handig hulpmiddel. Daarin staan, verzameld in tientallen jaren, allerlei rechterlijke uitspraken waarin smartengeld werd toegekend.

Helaas, zo constateert ook de rechtbank, staat er geen ander voorbeeld in van een topsporter die zwaar gewond is geraakt in een regen van kogels. Er had echter ook (en met name) naar het letsel en de daardoor veroorzaakte klachten beperkingen gekeken kunnen en moeten worden. Mij dunkt dat dat een beter aanknopingspunt was geweest dan hoofdzakelijk focussen op het ontstaan van het letsel.

Vragen over smartengeld?

Wij krijgen veel vragen over het berekenen van smartengeld. Elders op de site leggen wij uit dat het niet echt om het berekenen maar om het schatten gaat. Klik hier voor de pagina over berekenen van smartengeld.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks