Val over verhoging stoep, is de gemeente aansprakelijk?

Een voetganger loopt achteruit van de straat de stoep op en valt daar over een betonnen verhoging, geplaatst door de gemeente om auto’s van de stoep te weren. De voetganger stelt de gemeente aansprakelijk voor de geleden schade. Hoe oordeelt de rechter hierover?

De feiten

Op 9 oktober 2010 is een vrouw in de gemeente Heerlen op de voor het verkeer openstaande straat nabij het winkelcentrum gevallen over een zogeheten “varkensrug” (een ovaalvormige betonnen afscheiding). Toen zij, nadat zij boodschappen bij de supermarkt had gedaan en de boodschappen uit de winkelwagen in de auto had gelegd, de lege winkelwagen achterwaarts de stoep op wilde trekken, is zij achterover gevallen over een op de stoep geplaatste varkensrug.

Eis

De vrouw stelt de Gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade. De vrouw is van mening dat de Gemeente een gevaarzettende situatie heeft gecreëerd door het plaatsen van de betonnen afscheidingen,  welke ook dezelfde kleur hebben als de stoep zelf.

Verweer

De Gemeente betwist dat er sprake is van een gevaarlijke situatie. De Gemeente geeft aan dat de varkensruggen geplaatst waren om te voorkomen dat auto’s (deels) op de stoep zouden parkeren (de stoeprand ter plaatse was vrij laag). Om de veiligheid te verhogen had de Gemeente ze juist niet haaks op de looproute neergezet, maar langs de rand van de parkeervakken. Daardoor ontstond een scheiding tussen winkelend publiek/voetgangers enerzijds en gemotoriseerd verkeer anderzijds, wat de veiligheid voor het winkelend publiek juist verhoogde. Tussen de varkensruggen was voldoende ruimte om zich veilig naar en van de geparkeerde auto’s te begeven.

De Gemeente stelt tevens dat van een normaal oplettend persoon mag verwacht worden dat deze uitkijkt waar hij loopt. In Nederland zijn hoogteverschillen en geplaatste voorwerpen niet ongebruikelijk in een straat.

Oordeel rechter

Een rechter moet bij de vraag of een Gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is voor een ongeval altijd rekening houden met het volgende:

“Van een gebrek is sprake indien de weguitrusting naar objectieve maatstaven gemeten niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor een gevaar oplevert voor personen of zaken. Of dit het geval is hangt volgens vaste jurisprudentie af van het antwoord op de vraag of die weg, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, waarbij ook van belang is hoe groot de kans is op verwezenlijking van het gevaar en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn.” 

In deze zaak oordeelt de rechter als volgt over de aansprakelijkheid van de val:

In het algemeen zal een voetganger rekening moeten houden met geplaatste afscheidingen, zoals hekjes, paaltjes, plantenbakken en betonnen verhogingen op en naast stoepen. De plaats waar de varkensruggen in dit geval waren geplaatst is naar algemene ervaringsregels niet als ongebruikelijk aan te merken.

Tevens oordeelt de rechter op basis van de overgelegde foto’s dat er geen sprake is van een gevaarlijke of onveilige situatie en dat de kans dat iemand zou vallen over de varkensruggen zeer klein was.

Conclusie

De rechter wijst het verzoek van de vrouw af, de gemeente is niet aansprakelijk voor de schade.

Zelf letselschade opgelopen?

Heeft u letselschade opgelopen bij een sport- en spel situatie? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Bel 036 522 0342 of ga naar het contactformulier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks