Vergoeding affectieschade: smartengeld voor nabestaanden.

Volgens diverse bronnen wil Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) de vergoeding van letselschade en overlijdensschade verruimen. Er moet met name een ruimere vergoeding komen voor kosten die wegens verpleging, verzorging en begeleiding door naasten worden gemaakt. De huidige wettelijke regeling is beperkt, want alleen de kosten tot het bedrag dat men kwijt zou zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld, komen voor vergoeding in aanmerking. Die vergoeding kan lager zijn dan het inkomensverlies van naasten die minder moeten gaan werken om zorg te kunnen verlenen. Die schadepost kunnen naasten namelijk niet claimen.

Ook inkomensschade telt mee

Teeven komt de slachtoffers en hun naasten op dit punt tegemoet en regelt dat inkomensschade gaat meetellen bij de vergoeding van de zorgkosten, die uiteraard door de aansprakelijke partij moeten worden betaald. De keuze van familie- of gezinsleden om zorg op zich te nemen, past binnen het streven van het kabinet om mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te ondersteunen. Het slachtoffer houdt zo ook de regie over de wijze waarop de zorg wordt geregeld. Noot: zo lang het dan maar door familie wordt verstrekt, anders wordt het niet vergoed, kan ook als betuttelend worden uitgelegd. Waarom niet als soort van PGB aan het slachtoffer de keus laten?

Affectieschade bij ernstig letsel

Maar goed, er komt ook (eindelijk!) vergoeding van affectieschade voor naasten en nabestaanden van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel of die zijn overleden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, bijvoorbeeld door een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf. Kennelijk is er niet de noodzaak om daarvan getuige te zijn geweest. Gaat het dan om het eigen verdriet van de nabestaande? Dan zouden wij eerder over smartengeld willen spreken . . .

De regeling voorziet in een vergoeding die uit vaste bedragen bestaat. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, houdt het systeem voldoende rekening met de persoonlijke omstandigheden van naasten en nabestaanden, aldus de mededeling. Wij zien hier een vergelijking opdoemen met het systeem van de Barema’s, die in bijv. Spanje gelden. Vrij abstracte manier van berekening, maar wel snel vast te stellen. Er hoeft alleen maar te worden gekeken naar de

Kring van gerechtigden is beperkt

Let op: niet iedereen komt in aanmerking voor vergoeding van affectieschade. Teeven gaat uit van een vaste kring van gerechtigden: echtgeno(o)t(e) van het slachtoffer, geregistreerde partner, levensgezel, kinderen en ouders. De vergoeding ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor de schade. Vergoeding van affectieschade kan natuurlijk het leed van nabestaanden niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking. Wij juichen dit voorstel van harte toe.

Naasten of nabestaanden kunnen zich in het geval van een geweldsmisdrijf met hun vordering tot vergoeding van affectieschade ook voegen in het strafproces. De eenvoudige opzet van de regeling met vaste bedragen en een vaste kring van gerechtigden leent zich daar goed voor. Dat is een noodzakelijke aanvulling, want de ervaring met strafrechters is, dat die een gevorderde smartengeldvergoeding vaak te hoog vinden en dan een (veel) lager bedrag toewijzen met de mededeling dat het meerdere maar in een civiele procedure gevorderd moet worden.

Kortom, wij zijn voorstander van dit wetsvoorstel en vertrouwen erop dat het parlement dit voorstel omarmt!

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks