Vonnis rechtbank Zwolle over schadebeperkingsplicht

De rechtbank Zwolle heeft een uitspraak gedaan over de schadebeperkingsplicht. De uitspraak dateert van 27 juli 2011 maar werd pas op 13 december 2011 gepubliceerd. Het ging om een letselschadezaak, waarbij het slachtoffer meer verlies van arbeidsvermogen vorderde dan Univé had toegekend. De rechtbank stelde dat van een benadeelde op grond van schadebeperkingsplicht mag worden verwacht dat zij zich inzet om overeenkomstig (rest)verdiencapaciteit inkomen te verwerven.

Re-integratie

In deze zaak, waarin al een uitgebreid schadeoverzicht was gemaakt en waarin al de nodige schadebedragen door Univé waren vergoed, vorderde het slachtoffer dat de rechtbank opnieuw een arbeidsdeskundige moest benoemen om haar te begeleiden naar betaald werk. Zolang geen sprake is van succesvolle reïntegratie, moet het verlies aan verdienvermogen door Univé doorbetaald worden, zo stelt de vrouw. Vanwege het ongeval is zij immers haar baan kwijtgeraakt en niet in staat geweest een nieuwe baan te verwerven, ondanks de nodige pogingen daartoe.

Verlies van arbeidsvermogen

Volgens de rechtbank  is van schade wegens verlies van arbeidsvermogen alleen sprake als de betrokkene ten gevolge van het ongeval niet meer in staat is haar werkzaamheden van voor het ongeval (volledig) te verrichten, althans haar verdienvermogen van voor het ongeval niet meer (volledig) heeft. De deskundigen hebben vastgesteld dat die situatie zich niet langer voordoet omdat [de eiseres in deze zaak, geschikt is bevonden voor haar eigen beroepsmatige werkzaamheden. Volgens de rechtspraak moet echter, ook in het geval succesvolle reïntegratie in het arbeidsproces uitblijft ten gevolge van de bijzondere persoonlijkheidsstructuur van het slachtoffer, de daaruit voortvloeiende schade in beginsel aan het ongeval te worden toegerekend. Of het slachtoffer alsnog de kans moet krijgen te reïntegreren, hangt van de omstandigheden af en uit arbeidsdeskundig onderzoek dient dan te blijken of er mogelijkheden zijn voor arbeidsparticipatie.

Arbeidsdeskundige

Een eerder ingeschakelde arbeidsdeskundige stelt in zijn rapport: “Op basis van de aangegeven beperkingen zou betrokkene zeer te begeleiden zijn naar een functie op de arbeidsmarkt. Gelet op de lange duur tussen het werkzaam zijn van betrokkene en heden, zal er eerst wel sprake moeten zijn van een periode van gewenning. Vervolgens is er veel concurrentie op de arbeidsmarkt en verkeren we op dit moment in een periode van laagconjunctuur, hetgeen de slagingskansen van een re-integratie verkleint.

Echter, los van deze aspecten speelt nadrukkelijk de zienswijze van betrokkene mee. Zij heeft tot op heden steeds aangegeven dat zij fors beperkt is; om die reden hebben drie re-integratiebedrijven in het verleden reeds aangegeven dat zij haar niet naar een betaalde baan op de arbeidsmarkt kunnen begeleiden. Indien de wil (in de ogen van betrokkene ‘het kunnen’) ontbreekt, heeft begeleiding naar een passende baan geen zin. Ik moet op dit punt dan ook negatief adviseren.

In dit licht is tevens van belang te melden dat het UWV in een rapportage van 22 november 2006 heeft aangegeven dat betrokkene onbemiddelbaar is gebleken.”

Mislukte re-integratie

De rechtbank stelt dat het slachtoffer gedurende een aantal jaren voldoende mogelijkheden zijn geboden om in het kader van een reïntegratietraject passend werk te vinden. Uit de arbeidsdeskundige rapportage van het UWV d.d. 19 december 2006 blijkt de rechtbank dat de vrouw vanaf dat moment de keuze heeft gemaakt om af te zien van de mogelijkheid om te reïntegreren, ondanks het feit dat die mogelijkheden er toen blijkens die rapportage wel waren en er voldoende functies voor haar op de arbeidsmarkt te duiden waren. Dat is een andere situatie dan de hiervoor genoemde mislukte reïntegratie ten gevolge van de bijzondere persoonlijkheidsstructuur van het slachtoffer.

Eigen schuld

Volgens de rechtbank mag van een benadeelde op grond van de schadebeperkingsplicht worden verwacht dat hij/zij zich inzet daadwerkelijk overeenkomstig de (rest)verdiencapaciteit inkomen te verwerven. Het stond de vrouw uiteraard vrij om voormelde keuze te maken, maar het na 2006 niet hebben van passend werk kan haar om die reden als eigen schuld ex artikel 6: 101 BW worden tegengeworpen. De rechtbank stelt dat het verlies van arbeidsvermogen na 2006 en de pensioenschade, voor eigen rekening van de vrouw moet blijven. Met andere woorden, als je jezelf te beperkt vindt om je oude werk weer op te pakken en niet wilt re-integreren, loop je het risico dat de schade wat betreft het verlies van arbeidsvermogen voor eigen rekening blijft.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks