ZZP-ers en letselschadevergoeding na een ongeval

Een ZZP-er heeft veel minder rechten dan een normale werknemer indien hij of zij bij de opdrachtgever aan het werk is. Aan de ene kant is dit logisch omdat een ZZP-er voor zichzelf werkt en niet in loondienst is bij de opdrachtgever. ZZP-ers zijn door hun rechtspositie bij met name ongevallen wel een zeer zwakke groep op de arbeidsmarkt. De Hoge Raad heeft deze zwakke positie erkend in het arrest van 23 maart 2012. Dit arrest heeft het voor ZZP-ers makkelijker gemaakt om schade te claimen bij hun opdrachtgever na een arbeidsongeval.

Feiten

Een ZZP-er werkte van eind 2004 tot begin 2005 in opdracht bij een houtverwerkingsbedrijf om daar reparatiewerkzaamheden te verrichten aan een vezelverwerkingsmachine. Hij is hier slachtoffer geworden van een ernstig ongeval omdat zijn been in de machine terechtgekomen is tijdens de reparatiewerkzaamheden.

Hij stelt zijn opdrachtgever aansprakelijk op basis van art.7:658 lid 4 BW. Art 7:658 BW heeft eigenlijk  betrekking op de aansprakelijkheid van werkgevers t.o.v. ongevallen die werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden.

De opdrachtgever wijst aansprakelijkheid af omdat de ZZP-er immers niet in loondienst was.

Oordeel rechter

De rechter moest in dit arrest de vraag beantwoorden wanneer een ZZP-er onder de reikwijdte van art.7:658 lid 4 BW valt. Dit artikel ziet op werknemers die door hun werkgever bij een derde worden tewerkgesteld, zoals bij uitzendarbeid, uitlening en aanneming van werk. De bescherming van lid 4 ziet daarnaast ook op personen die niet op basis van een arbeidsovereenkomst maar op basis van een andere overeenkomst arbeid verrichten in de uitoefening van het beroep of bedrijf van een ander. Hierbij kunt u denken aan stagiaires of vrijwilligers. De rechter moest in deze zaak bepalen of de ZZP-er gelijkgesteld kon worden met personen die op basis van een andere overeenkomst arbeid verrichten.

De Hoge Raad oordeelt dat een ZZP-er onder dit artikel valt indien hij zich voor wat betreft de zorgplicht van de opdrachtgever in een vergelijkbare positie met een werknemer bevindt en hij aldus voor zijn veiligheid afhankelijk is van zijn opdrachtgever. Daarnaast moet de ZZP-er  werkzaamheden hebben verricht die tot de bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoren. Werkzaamheden behoren tot de bedrijfsuitoefening indien de werkzaamheden ook door eigen werknemers verricht hadden kunnen worden.

De rechter geeft in deze zaak de werknemer gelijk en veroordeelt de opdrachtgever tot betaling van de geleden en de nog te lijden materiële en immateriële schade. Daarnaast wordt de opdrachtgever ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Conclusie

Samengevat kan de volgende conclusie getrokken worden, een zzp-er heeft recht op een letselschadevergoeding na een ongeval indien:

  • De ZZP-er voor zijn veiligheid afhankelijk is van zijn opdrachtgever;
  • De werkzaamheden ook door ‘normale’ werknemers verricht hadden kunnen worden.

Als deze twee eisen bewezen kunnen worden,  is de opdrachtgever aansprakelijk behoudens als de opdrachtgever alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen heeft genomen, voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven en/of de zzp-er opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

Contact met Ridder Letselschade

Heeft u als ZZP-er zelf letselschade opgelopen bij een arbeidsongeval? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Onze specialisten hebben veel ervaring met arbeidsongevallen en staan u graag bij. Ook kunt u de letselschadetest doen op onze website. Deze test geeft een eerste indicatie of u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks