Buitengerechtelijke kosten niet redelijk

De vordering van voormalig advocaat Witlox werd door de rechtbank niet redelijk geacht. Dat is de strekking van de uitspraak van de kantonrechter in Den Bosch in de procedure over de buitengerechtelijke kosten tussen deze voormalige advocaat en (de verzekeraar van) het ziekenhuis.

Redelijke kosten van rechtsbijstand

Nadat de vordering van de cliënt van Witlox was afgewikkeld via een vaststellingsovereenkomst, resteerde een deel van de buitengerechtelijke kosten. Er was al zo’n € 3.300,00 door Centramed vergoed, maar nog eens ongeveer hetzelfde bedrag stond onbetaald open.

Op grond van artikel 6:96 lid 2 BW behoeft de aansprakelijke partij uitsluitend de redelijke kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand te voldoen. Hoever strekt die plicht? Het antwoord op die vraag houdt de dagelijkse praktijk verdeeld en geeft veel aanleiding tot discussie. Vereist is, volgend de kantonrechter, dat in de gegeven omstandigheden de kosten redelijk zijn en de verrichte werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk waren om schadevergoeding te verkrijgen.

Aantal uren onredelijk

Witlox heeft, zo blijkt uit zijn facturen, de nodige uren à € 250,00 per uur (2009, exclusief btw)  en € 275,00 per uur (2010) in rekening gebracht. In totaal is 17:18 uur in rekening gebracht. Ook is een kantooropslag van 6% respectievelijk 5% in rekening gebracht. Blijkens de specificaties van de facturen gaat het om verschillende werkzaamheden, waaronder voornamelijk schriftelijke correspondentie en telefoongesprekken met zijn cliënt en met (de gemachtigde van) Centramed en dossierstudie. Tevens zijn de kosten van een medisch adviseur ad € 637,74, € 260,90 en € 173,93 (inclusief btw) en reiskosten ad € 17,85 (incl. btw) in rekening gebracht.

Terecht merkt Centramed op dat de posten op de declaraties die betrekking hebben op het ontvangen van de facturen van de medisch adviseur, het opmaken van de eigen declaraties van Witlox, de verzending van zijn declaraties en ‘afwikkelingskosten’ vallen onder de algemene kantooropslag van 5% dan wel 6% en niet daarnaast en apart nog in rekening kunnen worden gebracht. Ook de werkzaamheden die Witlox (kennelijk) reeds op 17 juni 2008 heeft verricht kunnen niet aan Centramed worden doorbelast, aangezien hij toen nog niet optrad als gemachtigde. Ook de tijd van de correspondentie met SRK die verband houdt met de overdracht van het dossier kan niet aan Centramed worden doorbelast, aangezien het voor rekening van zijn cliënt komt dat zij is overgestapt naar een andere belangenbehartiger. Op deze gronden dienen 126 minuten, ofwel 2:06 uur, in mindering te komen op het totaal aantal gedeclareerde uren van 17:18, zodat resteert 15:12 uur.

Onredelijk uurtarief

De door Witlox voor de onderhavige werkzaamheden in rekening gebrachte uurtarieven, zijn volgens de rechtbank niet redelijk. Uit het door Centramed overgelegde rapport van prof. mr. M.G. Faure van 23 januari 2008 blijkt dat het gemiddelde uurtarief van belangenbehartigers (niet zijnde advocaten) in letselschadezaken in  2006 (!) € 178,88 bedroeg. Witlox is geen advocaat. Hij is wel advocaat geweest en expert op het gebied van letselschadezaken, maar dat maakt volgens de rechtbank nog niet dat de in rekening gebrachte uurtarieven redelijk zouden zijn. In dit verband is ook van betekenis dat de werkzaamheden alleen nog de schadevaststelling betroffen, waarbij zich geen lastig feitelijk of juridisch probleem (meer) voordeed. Het ging in belangrijke mate nog om de vaststelling van het behoeftetekort en om de shockschade. De berekeningen met betrekking tot het behoeftetekort zijn verricht door Andriessen & Geurst. De shockschade was al in belangrijke mate afgehandeld toen Witlox de zaak overnam. Er is geen uitvoerige discussie gevoerd over de definitieve vaststelling van de schadeomvang. Nergens uit blijkt dat Witlox inhoudelijke werkzaamheden van substantiële omvang heeft verricht. Een hoog specialistentarief is dan niet op zijn plaats. Voor zover de gedeclareerde uurtarieven uitgaan boven € 200,- moeten deze in dit geval niet redelijk worden geoordeeld.

Werkzaamheden secretariaat

Voorts is het niet redelijk om eenvoudige secretariaatswerkzaamheden, zoals het doorzenden van ingekomen brieven aan

[B], in rekening te brengen tegen het specialistentarief. Deze behoren tegen een lager tarief te worden gedeclareerd. Gelet op het aantal eenregelige aan [B]

(door)gezonden brieven, zal, ter compensatie van een voor deze werkzaamheden lager te rekenen tarief, een aftrek op het aantal gedeclareerde uren worden toegepast van zes maal zes minuten, in totaal 36 minuten. Er resteert dan een aantal van 12:36 uur.

Reiskosten niet redelijk

Witlox heeft een reiskostenvergoeding van € 1,00 per kilometer in rekening gebracht. De rechtbank knoopt echter aan bij de ‘gebruikelijke’ reiskostenvergoeding van € 0,24 per kilometer, die ook als leidraad door de Letselschaderaad wordt gehanteerd. Het is volgens de rechtbank niet redelijk om een hoger tarief in rekening te brengen.

Reistijd niet tegen volle tarief

Ook het in rekening brengen van reistijd tegen het volle uurtarief is niet redelijk. Er is twee maal een half uur reistijd in rekening gebracht aan € 250,00 per uur, derhalve in totaal € 250,00. Het is niet redelijk daarvoor meer dan € 100,00 per uur (zijnde de helft van het redelijke uurtarief voor inhoudelijke werkzaamheden) te rekenen. In verband daarmee zal het aantal tegen het volle tarief in rekening te brengen uren met een half uur worden verminderd.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks